Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,604,312

 Undrained Behavior of Microbially Induced Calcite Precipitated Sand with Polyvinyl Alcohol Fiber
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Sun-Gyu Choi, Tung Hoang and Sung-Sik Park
Nơi đăng: Applied Sciences - MDPI; Số: 1214;Từ->đến trang: 1-11;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Microbially induced calcite precipitation can cement sand and is an environment-friendly
alternative to ordinary Portland cement. In this study, clean Ottawa sand was microbially treated
to induce calcite contents (CCs) of 0%, 2%, and 4%. Polyvinyl alcohol fiber was also mixed with
the sand at four different contents (0%, 0.2%, 0.4%, and 0.6%) with a constant CC of 4%. A series
of undrained triaxial tests was conducted on the treated sands to evaluate the effects of the calcite
treatment and fiber inclusion. Their hydraulic conductivity was also determined using a constant
head test. As the CC increased from 0% to 4%, the friction angle and cohesion increased from 35.3◦ to 39.6◦ and from 0 to 93 kPa, respectively. For specimens with a CC of 4%, as the fiber content increased from 0% to 0.6%, the friction angle and cohesion increased from 39.6◦ to 42.8◦ and from 93 to 139 kPa, respectively. The hydraulic conductivity of clean Ottawa sand decreased by a factor of more than 100 as the CC increased from 0% to 4%. The fiber inclusion had less effect on the hydraulic conductivity of the specimen with 4% CC
ABSTRACT
Microbially induced calcite precipitation can cement sand and is an environment-friendly
alternative to ordinary Portland cement. In this study, clean Ottawa sand was microbially treated
to induce calcite contents (CCs) of 0%, 2%, and 4%. Polyvinyl alcohol fiber was also mixed with
the sand at four different contents (0%, 0.2%, 0.4%, and 0.6%) with a constant CC of 4%. A series
of undrained triaxial tests was conducted on the treated sands to evaluate the effects of the calcite
treatment and fiber inclusion. Their hydraulic conductivity was also determined using a constant
head test. As the CC increased from 0% to 4%, the friction angle and cohesion increased from 35.3◦ to 39.6◦ and from 0 to 93 kPa, respectively. For specimens with a CC of 4%, as the fiber content increased from 0% to 0.6%, the friction angle and cohesion increased from 39.6◦ to 42.8◦ and from 93 to 139 kPa, respectively. The hydraulic conductivity of clean Ottawa sand decreased by a factor of more than 100 as the CC increased from 0% to 4%. The fiber inclusion had less effect on the hydraulic conductivity of the specimen with 4% CC
[ applsci-09-01214.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn