Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,605,589

 Sand and silty-sand soil stabilization using bacterial enzyme–induced calcite precipitation (BEICP)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tung Hoang, James Alleman, Bora Cetin, Kaoru Ikuma, and Sun-Gyu Choi
Nơi đăng: Canadian Geotechnical Journal; Số: 56: 808–822 (2019);Từ->đến trang: 808-822;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper examines the bio-derived stabilization of sand-only or sand-plus-silt soils using an extracted bacterial enzyme application to achieve induced calcite precipitation (ICP). As compared to conventional microbial induced calcite precipitation (MICP) methods, which use intact bacterial cells, this strategy that uses free urease catalysts to secure bacterial
enzyme–induced calcite precipitation (BEICP) appears to offer an improved means of bio-stabilizing silty-sand soils as compared to that of MICP processing. Several benefits may possibly be achieved with this BEICP approach, including bio-safety, environmental, and geotechnical improvements. Notably, the BEICP bio-stabilization results presented in this paper demonstrate
(i) higher rates of catalytic urease activity, (ii) a wider range of application with sand-plus-silt soil applications bearing lowplasticity properties, and (iii) the ability to retain higher levels of soil permeability after BEICP processing. Comparative BEICP versus MICP results for sand-only systems are presented, along with BEICP-based results for stabilized soil mixtures at 90:10 and
80:20 percentile sand:silt ratios. This BEICP method’s ability to obtain unconfined compressive strength results in excess of 1000 kPa with sand-plus-silt soil mixtures is particularly noteworthy
ABSTRACT
This paper examines the bio-derived stabilization of sand-only or sand-plus-silt soils using an extracted bacterial enzyme application to achieve induced calcite precipitation (ICP). As compared to conventional microbial induced calcite precipitation (MICP) methods, which use intact bacterial cells, this strategy that uses free urease catalysts to secure bacterial
enzyme–induced calcite precipitation (BEICP) appears to offer an improved means of bio-stabilizing silty-sand soils as compared to that of MICP processing. Several benefits may possibly be achieved with this BEICP approach, including bio-safety, environmental, and geotechnical improvements. Notably, the BEICP bio-stabilization results presented in this paper demonstrate
(i) higher rates of catalytic urease activity, (ii) a wider range of application with sand-plus-silt soil applications bearing lowplasticity properties, and (iii) the ability to retain higher levels of soil permeability after BEICP processing. Comparative BEICP versus MICP results for sand-only systems are presented, along with BEICP-based results for stabilized soil mixtures at 90:10 and
80:20 percentile sand:silt ratios. This BEICP method’s ability to obtain unconfined compressive strength results in excess of 1000 kPa with sand-plus-silt soil mixtures is particularly noteworthy
[ cgj-2018-0191.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn