Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,606,112

 Behavior of Soft Ground Installed with Expanding Vertical Drain
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoang Phuong Tung, Ji-Ho Park, Young-Uk Kim (Dept. of Civil Engineering, Univ. of Myongji, Korea), Seong-Hyeon Shim, Jai-Beom Shim (Samsung Coprporation, Engineering and Construction)
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học chuyên ngành Địa kỹ thuật trong Xây dựng công trình Cảng biển 2008, Hàn Quốc; Số: 592008;Từ->đến trang: 43-49;Năm: 2008
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn