Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,456,682

 Soft Ground Improvement with Expanding Vertical Drain
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoang Phuong Tung and Phan Cao Tho (Faculty of Road and Bridge Engineering, Danang University of Technology, Danang City, Vietnam); Kim Young Uk (Department of Civil and Environmental Engineering, Myongji University, Yongin, Gyeonggi, Korea)
Nơi đăng: International Symposium on Geotechnical Engineering, Ground Improvement and Geosynthetics for Sustainable Mitigation and Adaptation to Climate Change including Global Warming, Bangkok, Thailand; Số: 04122009;Từ->đến trang: 379-387;Năm: 2009
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Recently, almost soft ground improvement methods still have their individual drawbacks such as the high price of sand for the Sand Compaction Pile (SCP) method, folding of Prefabricated Vertical Drain (PVD) method or unseal of vacuum method, ect… This study’s efforts develop a new method of soft clay treatment. The behaviors of soft soil were investigated by using two types of vertical drains through centrifuge modeling. The improvement methods involve Sand Compaction Pile (SCP) method and Expanding Vertical Drain (EVD) method which was newly developed in the lab. The behaviors of soft soil such as displacement, pore water pressure and water content were observed and collected. The improvement processes of treated soil (with SCP and EVD) and non-treated soil were compared and presented in details at conclusions.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn