Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,604,197

 Đánh giá sự ổn định mái dốc nền đường đào thuộc dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Th.S Hoàng Phương Tùng (Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng), Ks. Trần Chung (Cty TNHH Tư vấn KHKT cầu đường Quảng Trị)
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Đại Học Đà Nẵng lần thứ V; Số: 5;Từ->đến trang: 326–331_Quyển 1;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tính toán ổn định mái dốc là một trong những công việc quan trọng trong quá trình thiết kế mái dốc nền đường đào, đặc biệt đối với các tuyến cấp cao như dự án đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai. Việc xác định tính ổn định của mái dốc được đánh giá qua hệ số an toàn và hình dạng của mặt trượt. Thông qua kết quả nghiên cứu và tính toán ổn định mái dốc bằng 3 phần mềm Slopew V7.1; Plaxis V8.2; Flac Slope V5.0, để xác định được hình dạng mặt trượt, hệ số an toàn, và sự sai khác kết quả giữa các phần mềm, lựa chọn được một phần mềm phù hợp với nước ta hiện nay và trong tương lai. Đồng thời từ kết quả tính tác giả đã so sánh, đánh giá kết quả và tiến hành đề xuất phương án gia cố mái dốc vừa đảm bảo tính ổn định, kinh tế và mỹ quan của tuyến đường cao tốc này.
ABSTRACT
Calculation of cut-slope stability is one of the most important stages in the process of designing cutting slope, especially for high level of road like Noi Bai-Lao Cai highway project. The determination of cut-slope stability is assessed by the Factor of Safety (FS) and the shape of sliding surface. Based on the studied results and slope stability calculation using three computer programs such as SLOPE V7.1; PLAXIS V8.2 and FLAC SLOPE V5.0, authors determine the shape of siding surface, factor of safety and the different result from variety programs. Thus, this paper proposed choosing a suitable program for our country today and in future. In addition, based on those results, authors compared, assessed the results and proposed the method of retaining the slope which guarantees the stability, economy and esthetic for this highway construction.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn