Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,457,577

 Ứng dụng Xi măng vi sinh (Biocement) để tăng cường tính chất cơ lý của vật liệu rời nhằm thích ứng với sự biến đổi khí hậu
Chủ nhiệm:  TS. Hoàng Phương Tùng; Thành viên:  
Số: T2021-02-47 ; Năm hoàn thành: 2022; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn