Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Mối quan hệ giữa đặc trưng nhân cách với mức độ stress tâm lý của giáo viên mầm non TP Đà Nẵng.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Thế Hải
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Tâm lý học và sự phát triển bền vững,; Số: 1;Từ->đến trang: 46-52;Năm: 2018
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, tình trạng bạo hành trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non có chiều hướng gia tăng, một phần là do căng thẳng tâm lý trong quá trình chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Nhiệm vụ quan trọng của các nhà nghiên cứu là đánh giá đúng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến stress, từ đó có thể đề xuất các biện pháp hiệu quả giúp giáo viên nâng cao khả năng ứng phó với stress, cải thiện sức khỏe tâm thần. Nghiên cứu này sử dụng thang đo 5 đặc trưng lớn của nhân cách và thang đo mức độ stress, khảo sát trên 240 giáo viên mầm non TP Đà Nẵng nhằm đánh giá mối quan hệ giữa các đặc trưng nhân cách và mức độ stress của giáo viên. Kết quả cho thấy có mối quan hệ giữa các đặc trưng nhân cách với mức độ stress. Những giáo viên có điểm cao ở tính hướng ngoại, tính cởi mở, tính dễ chịu và tính tận tâm thì có mức độ stress thấp; ngược lại, những giáo viên có điểm cao ở tính nhạy cảm thần kinh thì có mức độ stress cao.
ABSTRACT
At present, the situation of child violence at preschool education facilities tends to increase, partly because of psychological stress in the process of caring for and raising children. The important task of the researchers is to assess the level of effect of stress on factors, thereby suggesting effective measures to help teachers improve their ability to cope with stress and improve their health. mental health. This study uses a large scale 5 characteristics of personality and stress level, surveyed over 240 preschool teachers in Danang to assess the relationship between personality characteristics and stress level of teachers. tablets. The results show a relationship between personality traits and stress levels. Teachers who score high on extroverts, openness, comfort, and devotion have low stress levels; In contrast, teachers with high scores on neurosensitivity have a high level of stress.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn