Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Các yếu tố ảnh hưởng đến stress của giáo viên mầm non
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Thế Hải, Hồ Thị Thúy Hằng
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Tâm lý học đường tần VI, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Số: 6;Từ->đến trang: 895-902;Năm: 2018
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, tình trạng bạo hành trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non ở nước ta có chiều hướng gia tăng với mức độ ngày càng nghiêm trọng. Nhiều trẻ bị bạo hành để lại chấn thương và sang chấn tâm lý nặng nề, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Điều đáng ngại nhất là đối tượng có hành vi bạo hành các em lại chính là những người có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng các em. Bên cạnh yếu tố đạo đức nghề nghiệp, năng lực giáo dục thì căng thẳng tâm lý trong quá trình chăm sóc, nuôi dạy các em cũng là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các hành vi bạo lực trẻ em. Thực tiễn trên đặt ra nhiệm vụ “tối thượng” cho các nghiên cứu về stress tâm lý của giáo viên mầm non là tập trung vào việc nghiên cứu, đánh giá đúng vai trò của các yếu tố ảnh hưởng, chi phối mức độ stress tâm lý của họ để đề xuất các biện pháp ứng phó tích cực, hiệu quả và sát đối tượng nhằm giúp họ thích ứng với đổi thay và áp lực, sống một cuộc sống lành mạnh về thể chất và tinh thần. Trong phạm vi bài báo, trên cơ sở nghiên cứu lý luận và tổng hợp các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước, chúng tôi giới thiệu các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến stress ở giáo viên mầm non. Điều này có ý nghĩa rất lớn trong việc dự báo, cũng như đề xuất các biện pháp tác động để làm giảm mức độ stress ở giáo viên mầm non.
ABSTRACT
Currently, the situation of child violence at preschool education facilities in our country tends to increase with increasing severity. Many abusive children experience severe trauma and trauma, adversely affecting their physical and mental health. The most worrying thing is that the people who commit violence against you are the ones who are responsible for caring for you. In addition to professional ethics and education, psychological stress in the process of caring for and raising children is also the leading cause of acts of violence against children. The above practice sets the "supreme" task for the research on psychological stress of preschool teachers is focusing on research, assessing the role of the influencing factors, controlling the level of mental stress Their reasoning is to propose positive, effective and responsive responses to help them cope with change and pressure, lead a healthy physical and mental life. Within the scope of the paper, based on theoretical research and the synthesis of domestic and foreign research results, we introduce the main factors affecting stress in preschool teachers. This is of great significance in predicting, as well as proposing, measures to reduce stress levels in preschool teachers.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn