Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Mối quan hệ giữa cách ứng phó với mức độ stress tâm lý của giáo viên mầm non TP Đà Nẵng.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Thế Hải, Hồ Thị Thúy Hằng
Nơi đăng: Tạp chí Tâm lý học,; Số: số 1(283);Từ->đến trang: 63-74;Năm: 2019
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, tình trạng bạo hành trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non có chiều hướng gia tăng, một phần là do căng thẳng tâm lý trong quá trình chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Nhiệm vụ quan trọng của các nhà nghiên cứu là đánh giá đúng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến stress, từ đó đề xuất các biện pháp hiệu quả giúp giáo viên nâng cao khả năng ứng phó với stress, cải thiện sức khỏe tâm thần. Nghiên cứu này sử dụng thang đo Mức độ stress và Bảng kiểm chiến lược ứng phó, khảo sát trên 300 giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm đánh giá mối quan hệ giữa cách thức ứng phó và mức độ stress của giáo viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có mối quan hệ giữa cách thức ứng phó với mức độ stress. Những giáo viên sử dụng cách ứng phó tích cực có mức độ stress thấp, ngược lại, những giáo viên sử dụng cách ứng phó tiêu cực sẽ có mức độ stress cao.
ABSTRACT
Currently, the situation of children violence in preschool institutions tends to increase that partly due to psychological stress in the process of caring and raising children. The critical task of researchers is to properly evaluate the impact of factors to stress, thereby suggesting effective measures to help teachers strengthen their ability to cope with stress, and improve mental health. This study percieved stress scale - PSS and Coping Strategies Inventory - CSI, which investigates over 300 preschool teachers in Danang city to assess the relationship between methods of stress response and stress levels of teachers. Research results show that there is a relationship between the method and the level. Teachers who apply a positive way of response have low-stress levels, whereas teachers who use a negative way of response will have high-stress levels
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn