Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 FACTORS AFFECTING THE DECISION OF THE SELECTION OF KOREAN TOURISTS FOR A TOURIST DESTINATION: A STUDY IN CENTRAL VIETNAM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: DONG HOANG NGUYEN1 , HAI THE HOANG2 , HAU NGOC LE3 & VINH-LONG TRAN-CHI
Nơi đăng: International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD); Số: Vol. 10, Issue 3, Jun 2020;Từ->đến trang: 7473–7482;Năm: 2020
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Tourism has been one of the economy's rapidly developing sectors, contributing to particular domestic economic growth in recent years.This paper aims to examine the factors influencingthe destination choice decisions of Korean tourists in Central Vietnam. In Central Vietnam, the data were obtained from 203 Korean tourists (84 males and 119 females). They completed a 34-item questionnaire related to the factors affecting tourists' destination choice decisions. The findings of this research indicated that the destination choice decisions of Korean tourists were most affected by destination characteristics, leisure,and relaxation, and financial. The findings of this study also provided several useful references, especially for the Central region and other Vietnamese regions
ABSTRACT
Tourism has been one of the economy's rapidly developing sectors, contributing to particular domestic economic growth in recent years.This paper aims to examine the factors influencingthe destination choice decisions of Korean tourists in Central Vietnam. In Central Vietnam, the data were obtained from 203 Korean tourists (84 males and 119 females). They completed a 34-item questionnaire related to the factors affecting tourists' destination choice decisions. The findings of this research indicated that the destination choice decisions of Korean tourists were most affected by destination characteristics, leisure,and relaxation, and financial. The findings of this study also provided several useful references, especially for the Central region and other Vietnamese regions
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn