Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 An investigation of empathy in Vietnamese and Indonesian children
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vinh-Long Tran-Chi1, Liftiah Liftiah2 , Hai The Hoang3 , Thuy-Trinh Ngo-Thi4 , Hong-Gam Ngo-Thi5
Nơi đăng: Journal Medical Science; Số: 24(105);Từ->đến trang: 3404-3412;Năm: 2020
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Empathy is essential to healthy relationships and overall well-being. Previous research suggests that children from East Asian cultures experience more personal distress and less empathic concerns than those from western cultures, but none of these differences between children from Vietnam or Indonesia have been specifically studied. This study attempted to determine the differences between children’s empathy in Vietnam and Indonesia. Seven hundred nine children aged 8-12 years-old participated, including 336 Vietnamese and 373 Indonesian children. Results found significant differences in gender, grade level, and nationality on the children’s empathy. Girls were higher than boys, younger children were higher than older children, and Indonesian children were higher than Vietnamese children. For the interaction, it was found the interactions between gender and grade level, gender and nationality, and grade level and nationality. Therefore, the differences in children’s empathy between Vietnamese and Indonesian children can be explained under a general trend in development as well as the cultural influences in their experience of empathy.
ABSTRACT
Empathy is essential to healthy relationships and overall well-being. Previous research suggests that children from East Asian cultures experience more personal distress and less empathic concerns than those from western cultures, but none of these differences between children from Vietnam or Indonesia have been specifically studied. This study attempted to determine the differences between children’s empathy in Vietnam and Indonesia. Seven hundred nine children aged 8-12 years-old participated, including 336 Vietnamese and 373 Indonesian children. Results found significant differences in gender, grade level, and nationality on the children’s empathy. Girls were higher than boys, younger children were higher than older children, and Indonesian children were higher than Vietnamese children. For the interaction, it was found the interactions between gender and grade level, gender and nationality, and grade level and nationality. Therefore, the differences in children’s empathy between Vietnamese and Indonesian children can be explained under a general trend in development as well as the cultural influences in their experience of empathy.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn