Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Mối quan hệ giữa bị bắt nạt học đường với mức độ stress tâm lý của học sinh trung học cơ sở ở thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Hoàng Thế Hải*; CN. Lê Văn Hiền; Lê Thị Hiền
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHĐN; Số: 18 (10);Từ->đến trang: 24-27;Năm: 2020
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bắt nạt học đường trở thành vấn nạn trên thế giới và Việt Nam, để lại hậu quả nghiêm trọng về thể chất và tinh thần cho học sinh. Nhiệm vụ quan trọng của các nhà nghiên cứu là đánh giá đúng thực trạng và mối quan hệ giữa bị bắt nạt và stress tâm lý, từ đó đề xuất các biện pháp hiệu quả giúp các em ứng phó tích cực khi bị bắt nạt. Nghiên cứu này sử dụng thang đo bị bắt nạt học đường và thang đo stress tâm lý, khảo sát trên 420 học sinh trung học cở sở, TP Đà Nẵng nhằm đánh giá thực trạng và mối quan hệ giữa bị bắt nạt học đường và mức độ stress tâm lý. Kết quả cho thấy, học sinh bị bắt nạt ở 5 hình thức khác nhau: bắt nạt trực tiếp bằng lời nói, bắt nạt mối quan hệ, bắt nạt thể chất, bắt nạt trưc tuyến và xâm phạm tài sản. Nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ tiêu cực giữa các hình thức bị bắt nạt với mức độ stress tâm lý ở học sinh trung học cơ sở, TP Đà Nẵng.
ABSTRACT
School bullying is a problem in the world and in Vietnam, leaving serious physical and mental consequences for students. The important task of researchers is to assess the true situation and the relationship between bullying and psychological stress, thereby proposing effective measures to help children respond positively when being bullied. This study uses school bullying and psychological stress scales, surveying over 420 secondary students in Da Nang to assess the situation and the relationship between school bullying and the extent of psychological stress. The results that students are bullied in 5 different forms: directly verbal bullying, relationship bullying, physical bullying, online bullying and property infringement. The study shows the negative relationship between forms of bullying and the level of psychological stress among secondary students, Da Nang City.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn