Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Cấu trúc tâm lý tính tích cực học tập của sinh viên
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Thế Hải
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học giáo dục- Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN; Số: 1 (1) 2011;Từ->đến trang: 64-70;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Kết quả học tập của sinh viên chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó, tính tích cực học tập đóng vai trò quyết định. Tính tích cực học tập có cấu tạo tâm lý phức tạp gồm nhiều thành tố cấu thành: nhu cầu học tập, động cơ học tập, hứng thú học tập, nhận thức học tập, thái độ học tập, hành động học tập… Các thành tố này có mối liên hệ chặt chẽ, tác động qua lại lẫn nhau. Vì vậy, khi xem xét cũng như kích thích tính tích cực học tập của sinh viên thì chúng ta phải quan tâm đến tất cả các thành phần trên. Trong khuôn khổ của bài báo, chúng tôi giới thiệu cấu trúc tâm lý tính tích cực học tập của sinh viên từ đó có những tác động sư phạm thích hợp góp phần nâng cao kết quả học tập của họ.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
Student’s studying result is effected by many various factors, in which, positiveness in learning plays a decisive role. The learning positiveness has a complex psychological structure including many elements: study demand, study motivation, study interest, study awareness, study attitude, study actions… These elements have a strong relation and interact with each other. Therefore, on consideration and stimulation of the learning positiveness of students, we should pay attention to all these elements. Within this paper, we would like to introduce the psychological structure in learning positiveness of students, in turn, there should be the approriate pedagogical effects to contribute to improve the academic performance.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn