Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tính tích cực học tập và vấn đề tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên trong đào tạo tín chỉ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Thế Hải
Nguyễn Thị Nguyệt
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học giáo dục - Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 5 (4) 2012;Từ->đến trang: 111-114;Năm: 2012
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Học tập là một quá trình nhận thức đặc biệt, trong đó người học đóng vai trò chủ thể của hoạt động này. Hiệu quả học tập của sinh viên chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó, tính tích cực học tập đóng vai trò quyết định. Để nâng cao hiệu quả học tập của sinh viên thì vấn đề tính cực hóa hoạt động học tập là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của người thầy trong quá trình dạy học. Vì vậy, nó luôn là trung tâm chú ý của lý luận và thực tiễn dạy học. Trong khuôn khổ của bài báo, chúng tôi tập trung làm rõ tính tích cực học tập là gì?Biện pháp phát huy tính tích cực học tập của sinh viên.
ABSTRACT
Learning is a particular cognitive process, in which the learner plays the role of this activity. Effective student learning is influenced by many factors, including positive learning plays a crucial role.To improve student learning, the question of a positive learning activities is one of the main tasks of the teacher in the teaching process. So, it is always the center of attention of theoretical and practical teaching. In the framework of this paper, we focus on clarifying positive learning? Measures to promote positive student learning.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn