Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Kỹ năng tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề của sinh viên ngành giáo dục mầm non Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Thế Hải
Phạm Tiến Sỹ
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ V năm 2012; Số: 5 - 2012;Từ->đến trang: 160-170;Năm: 2012
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Lứa tuổi mẫu giáo là một giai đoạn có tầm quan trọng đặc biệt trong quá trình phát triển. Đối với trẻ mẫu giáo, vui chơi, đặc biệt là trò chơi đóng vai theo chủ đề là hoạt động chủ đạo để phát triển chức năng tâm lý và hình thành nhân cách. Để đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên mầm non, cùng với việc trang bị hệ thống tri thức, vấn đề rèn luyện kỹ năng sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non là cực kỳ quan trọng. Kỹ năng tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề của sinh viên ngành giáo dục Mầm non trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế nhìn chung thuần thục ở mức độ trung bình và giữa các nhóm khách thể nghiên cứu có sự khác khau. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng này của sinh viên, trong đó các yếu tố chủ quan là ảnh hưởng nhất. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng và lý giải nguyên nhân chúng tôi đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả rèn luyện kỹ năng này ở sinh viên.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
Preschool age is a period of special importance in the process of development. For preschoolers, play, especially games played by active topics is key to the psychological function and development of personality. To meet the training requirements for preschool teachers, along with the system equipped with the knowledge, pedagogical skill problems for students of early childhood education is extremely important. Organizational skills games played on the theme of early childhood education students Teachers University, Hue University general average maturity level and between different research groups can have the password. There are many factors that affect students' skills, in which subjective factors are most influential. On the basis of the research situation and explain the reasons we proposed some measures to improve this skill in students.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn