Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Vận dụng thuyết nhu cầu của Maslow vào việc nhận diện và đáp ứng các nhu cầu của trẻ em lang thang đường phố
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Thế Hải
Lê Thị Kim Thu
Lê Thị Hiền
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo - Tập huấn "Công tác xã hội với trẻ em và gia đình" và "Phương pháp nghiên cứu định tính trong công tác xã hội"
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 1;Từ->đến trang: 30-36;Năm: 2012
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ngày nay, xã hội càng phát triển thì tình trạng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói chung và trẻ em lang thang đường phố nói riêng lại có chiều hướng gia tăng. Các em là một trong những đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Nguyên nhân là vì các em vẫn chưa phát triển hoàn thiện về kiến thức, suy nghĩ và hành vi. Theo thuyết nhu cầu của Maslow, trẻ em lang thang đường phố tùy từng hoàn cảnh trẻ gặp phải mà có nhu cầu cần bổ sung và giúp đỡ tương ứng. Sự thiếu hụt những nhu cầu ấy nếu không được đáp ứng, được thoả mãn sẽ gây ra những căng thẳng, đẩy các em vào hoàn cảnh khó khăn. Sớm nhận diện được các nhu cầu cơ bản của trẻ em lang thang đường phố là cơ sở để những người làm công tác xã hội có thể tiếp cận và giúp đỡ các em một cách có hiệu quả.
ABSTRACT
Today, the growing social status of children with special circumstances in general and street children in particular tends to increase. They are one of the subjects most vulnerable. The reason is because they are not yet fully developed knowledge, thinking and behavior. According to Maslow theory of needs, street children, depending on each child to encounter situations that require additional needs and help accordingly. The lack of it if needs are not met, are satisfied will cause tensions, pushing them into difficult situations. Early identification is the basic needs of street children is fundamental to the social worker can reach and help the children an effective way.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn