Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Sự thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng hiện nay
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Thế Hải
Bùi Văn Vân

Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đai học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: 2 (63);Từ->đến trang: 24 - 29;Năm: 2013
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sự thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên là quá trình biến đổi nhận thức, thái độ và kỹ năng để đáp ứng với những yêu cầu mới của hoạt động học tập. Sự thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng ở mức độ trung bình; xét theo hành động học tập thì chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp và nghe, ghi bài giảng là thích ứng cao hơn cả, ngược lại, chuẩn bị và tiến hành seminar là thấp nhất; xét các biểu hiện cụ thể thì sinh viên nhận thức tốt hơn việc thực hiện các hành động cụ thể; xét theo khối lớp có sự khác nhau nhưng không lớn. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng sự thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên, song các yếu tố chủ quan là ảnh hưởng nhất. Trên cơ sở thực trạng và lý giải nguyên nhân, chúng tôi đề xuất một số biện pháp giúp sinh viên thích ứng nhanh với hoạt động học tập ở đại học.
ABSTRACT
The adaptation of students’ learning activities is the process of changing perceptions, attitudes and skills to meet the new requirements in their learning activities. On the average, the adaptation of learning activities of the students of University of Education - University of Danang in terms of a learning action – preparation of new lessons before class and listening and recording lectures -- are at a higher level of adaptation; on the other hand, preparation of lessons and conducting seminars are at the lowest. Based on the students’ specific expressions, they acquire a better realization of specific actions, but in terms of grades, there are no wide differences. There are many factors affecting the adaptation of students’ learning activities, but the subjective factors are most influential. On the basis of this situation and the explanation of causes, we propose a number of measures to help students adapt to the academic activities in the university.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn