Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Kỹ năng xử lý tình huống sư phạm của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Hoàng Thế Hải*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 4(77).2014;Từ->đến trang: 14;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mục tiêu đào tạo của trường sư phạm là đào tạo đội ngũ giáo viên có phẩm chất và năng lực sư phạm cần thiết. Quá trình đào tạo cần rèn luyện cho SV hệ thống kỹ năng sư phạm cơ bản, trong đó có kỹ năng (KN) xử lý tình huống sư phạm (THSP). Nghiên cứu KN xử lý THSP của SV trên các mặt cơ bản: nhận thức về KN xử lý THSP, xử lý THSP giả định và xây dựng THSP giả định. Kết quả nghiên cứu cho thấy, KN xử lý THSP của SV chỉ ở mức trung bình. Trong đó, xử lý THSP giả định có điểm trung bình cao nhất, tiếp đến là nhận thức về xử lý THSP vàxây dựng THSP giả định. Điều đó cho thấy hiệu quả các các hình thức và biện pháp hình thành KN xử lý THSP cho SV trong quá trình đào tạo còn thấp. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng như: việc tổ chức và rèn luyện KN xử lý THSP trong quá trình đào tạo; động cơ, hứng thú và thái độ của SV với việc rèn luyện kỹ năng sư phạm.
ABSTRACT
The goal of the training is to offer pedagogical training and teaching qualification required to teachers. The training processes required for basic pedagogical skill systems include problem-solving skills in pedagogy. The research focuses on the skills of dealing with pedagogical situations of students in terms of basic aspects: cognitive processing skills of pedagogical situations, problem-solving and pedagogical assumptions, building assumption of pedagogical situations. The study results showed that, students’ problem-solving skills of pedagogical situations are only moderate. In particular, the assumption of students’ pedagogical problem-solving skill has the highest average score, followed by their awareness of pedagogical situations, and the lowest was the building of assumed pedagogical situations. This shows the effectiveness of the measured forms and the formation of problem-solving skill on pedagogical situations for students in the training processes are low. There are many reasons as to the current situation: the organization and practice of problem-solving skill in the pedagogical training, motivation, aspiration and attitude of the students toward the training of pedagogical skills.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn