Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tính tích cực học tập tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Chủ nhiệm:  Phạm Hồng Phong; Thành viên:  Hoàng Thế Hải
Bùi Văn Vân
Đinh Xuân Lâm
Số: T2012-03-13 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục

Tính tích cực học tập là một phẩm chất nhân cách điển hình của sinh viên, được thúc đẩy bởi hệ thống động lực, thông qua đó sinh viên huy động ở mức độ cao các chức năng tâm lý vào việc giải quyết các nhiệm vụ học tập có hiệu quả. Tính tích cực học tập có cấu trúc bao gồm: nhận thức, thái độ, hành vi, kết quả học tập…. Tính tích cực học tập tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng nhìn chung ở mức độ trung bình và giữa các nhóm khách thể có sự có sự khau. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức độ tính tích cực học tập tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên của sinh viên, song các yếu tố khách quan là ảnh hưởng nhất. Trên cơ sở thực trạng và lý giải nguyên nhân chúng tôi đề xuất một số biện pháp giúp sinh viên nâng cao tính tích cực trong học tậptuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên.

+ Hệ thống cơ sở lý thuyết về tính tích cực học tập tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên của sinh viên

     + Công cụ khảo sát mức độ tính tích cực học tập tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên của sinh viên.

     + Báo cáo phân tích mức độ tính tích cực học tập tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.

       + Hệ thống các biện pháp và bản kiến nghị nhằm nâng cao tính tích cực học tập tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.

+ Đề tài có tính ứng dụng và mức độ khả thi cao, được ứng dụng trong đào tạo ở  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn