Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,015,803

 Hoàn thiện Quản lý thực hiện dự án xây dựng tại Việt Nam nhìn từ các hình thức thực hiện dự án ở các nước phát triển
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Hồ Thị Kiều Oanh*; PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 07(92).2015;Từ->đến trang: 25;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hình thức tổ chức thực hiện dự án luôn đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của mỗi dự án trên cơ sở thiết lập quan hệ giữa các bên tham gia trong dự án. Hiện nay, ở hầu hết các nước tiên tiến đã có một sự thống nhất chung về các hình thức tổ chức thực hiện dự án cũng như những nguyên tắc hoạt động của nó. Điều này tạo sự thuận lợi đáng kể cho quá trình thực hiện các dự án đầu tư đa quốc gia trên thế giới. Dựa trên nghiên cứu so sánh về lý thuyết, bài báo này sẽ đánh giá về các hình thức thực hiện dự án ở các nước tiên tiến và đề xuất việc áp dụng các hình thức đó vào các dự án ở Việt Nam một cách hợp lý trên cơ sở các hình thức đang được sử dụng, nhằm góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực quản lý dự án xây dựng.
ABSTRACT
The project delivery always plays an important role in project success because of the relationship establishment among different stakeholders in projects. Currently, there are numbers of common deliveries in most developed countries as well as the basic principles in these delivery operations. This creates significant advantages in the process of carrying out multinational investment projects in the world. However, there is still the difficulty in selecting project deliveries in Vietnam. Based on the theoretical review method, this study thus will assess project deliveries in developed countries and recommend the implementation of these deliveries in Vietnam properly which positively supports international economic integration particularly in construction industry as well as in construction project management.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn