Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Got the Third position of the Subject of Mechanics in excellent students’ Competition in the University of Technology, University of Danang. Năm: 2005.
[2] Got Takemoto Denki scholarship for the highest academic record in Danang University of Technology. Năm: 2007.
[3] Got the Second position in the Prize of students’ scientific research in the University of Technology, University of Danang. Năm: 2007.
[4] Got the First position of the Subject of Mechanics in excellent students’ Competition in the University of Technology, University of Danang. Năm: 2007.
[5] . Got Australian Development Scholarship (ADS) for studying Master in the University of New South Wales. Năm: 2011.
[6] Got the CIOB Australasia Excellent in Building (Postgraduate) in the Faculty of Built Environment, The University of New South Wales. Năm: 2013.
[7] Got the certificate of Merit of Rector of University of Science and Technology, The University of Danang (UD-UST) for achieving excellent performance in the academic year of 2013-2014. Số: 134/QĐ-ĐHBK-HCTH. Năm: 2014.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn