Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,017,190

 Comparing and Analyzing the difference of project deliveries between Vietnam and developing countries
Chủ nhiệm:  Ho Thi Kieu Oanh
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  
Số: T2014-02-106 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Phân thích và đánh giá sự khác nhau giữa các hình thức quản lý dự án giữa Việt Nam và các nước tiên tiến. Căn cứ vào sự khác nhau đó để kiến nghị những thay đổi cần được bổ sung trong hình thức quản lý tại Việt Nam
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards

Bài báo trên tạp chí Khoa học kỹ thuật và công nghệ - Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn