Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,695

 Conversion system raw data into structured data in building the Vietnamese-Ede bilingual vocabulary corpus
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Thị Mỹ Lệ
Nơi đăng: International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT); Số: Vol. 5 Issue 06, June-2016;Từ->đến trang: 158-162;Năm: 2016
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In the Vietnamese language processing, some corpus have shared for research purposes. Besides, results of ethnic minority corpus in general and Ede language in particular are based on researching on the small corpus, neither inheriting the results of research on Vietnamese corpus nor using Unicode. Therefore, the Ede language processing has not inherited the results of the Ede language corpus. The objective of this study is proposing the conversion system raw data into structured data basing on the Vietnamese-Ede interactive model in building the Vietnamese-Ede vocabulary corpus. This system can be expanded for building the Vietnamese-ethnic minority bilingual vocabulary corpus.
ABSTRACT
In the Vietnamese language processing, some corpus have shared for research purposes. Besides, results of ethnic minority corpus in general and Ede language in particular are based on researching on the small corpus, neither inheriting the results of research on Vietnamese corpus nor using Unicode. Therefore, the Ede language processing has not inherited the results of the Ede language corpus. The objective of this study is proposing the conversion system raw data into structured data basing on the Vietnamese-Ede interactive model in building the Vietnamese-Ede vocabulary corpus. This system can be expanded for building the Vietnamese-ethnic minority bilingual vocabulary corpus.
[ 2016\2016m07d017_19_5_4V5I6_IJERTV5IS060227.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn