Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Giáo viên dạy giỏi năm học 1998-1999. Năm: 1999.
[2] Giảng viên giỏi cấp ĐHĐN 2001-2002. Năm: 2002.
[3] Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2001-2002. Năm: 2002.
[4] Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2002-2003. Năm: 2003.
[5] Giảng viên giỏi cấp ĐHĐN 2002-2003. Năm: 2003.
[6] Giảng viên giỏi cấp ĐHĐN 2003-2004. Năm: 2004.
[7] Giảng viên giỏi cấp ĐHĐN 2004-2005. Năm: 2005.
[8] Công đoàn trường Giỏi việc trường-Đảm việc nhà 2001-2005. Năm: 2005.
[9] Đã có thành tich xuất sắc trong năm học 2005-2006. Năm: 2006.
[10] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2014-2015. Năm: 2015.
[11] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2015-2016. Năm: 2016.
[12] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm học 2016-2017. Năm: 2017.
[13] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017. Năm: 2017.
[14] Giải thưởng "Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu" năm học 2018-2019. Năm: 2018.
[15] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2017-2018. Năm: 2018.
[16] Bằng khen cấp Bộ Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm học 2016-2017 đến năm học 2017-2018. Năm: 2018.
[17] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2018-2019. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn