Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,286

 Basing on the Ede syllable models to check Ede syllable misspelling, applying to improve the quality of Ede vocabulary corpus
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Thị Mỹ Lệ; Phan Huy Khánh
Nơi đăng: Proceedings of the 2016 international conference on Advanced Technologies for Communications; Số: ATC'2016;Từ->đến trang: 158-162;Năm: 2016
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
All operations of the information processing on computer relate to text editor. The misspellings or typing errors often make in text editor. In MS Office applications have English spellchecking function. The current Vietnamese spellchecking methods are mostly based on Vietnamese vocabulary corpus because most words are presented in these corpus. Currently, the Ede vocabulary corpus is also being gradually improved. Therefore, Ede spellchecking basing on vocabulary corpus has a lot of difficulties. From that, the spellchecking Ede syllable basing on the Ede syllable models has been proposed. The objective of this study is building the Ede syllable spellchecking algorithm basing on the Ede syllable models. This algorithm is applied to separate the words which are not in the Ede vocabulary into two structure groups: correct and incorrect syllables. The correct syllables are saved for the input data of the Ede-Vietnamese vocabulary corpus developing application. This research has contributed to support spellchecking Ede language in text editor and to develop Ede and Ede-Vietnamese vocabulary corpus.
ABSTRACT
All operations of the information processing on computer relate to text editor. The misspellings or typing errors often make in text editor. In MS Office applications have English spellchecking function. The current Vietnamese spellchecking methods are mostly based on Vietnamese vocabulary corpus because most words are presented in these corpus. Currently, the Ede vocabulary corpus is also being gradually improved. Therefore, Ede spellchecking basing on vocabulary corpus has a lot of difficulties. From that, the spellchecking Ede syllable basing on the Ede syllable models has been proposed. The objective of this study is building the Ede syllable spellchecking algorithm basing on the Ede syllable models. This algorithm is applied to separate the words which are not in the Ede vocabulary into two structure groups: correct and incorrect syllables. The correct syllables are saved for the input data of the Ede-Vietnamese vocabulary corpus developing application. This research has contributed to support spellchecking Ede language in text editor and to develop Ede and Ede-Vietnamese vocabulary corpus.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn