Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,678

 Giải pháp xây dựng kho ngữ vựng song ngữ Việt-Ê Đê dựa trên mô hình tương tác Việt-Ê Đê
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Thị Mỹ Lệ, Phan Huy Khánh
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Công nghệ Thông tin & Ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ V (CITA’2016); Số: 5;Từ->đến trang: 32-37;Năm: 2016
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chính sách song ngữ cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là thật sự cần thiết, nhằm tạo điều kiện để người DTTS được học tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình, nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, giúp cho học sinh người DTTS dễ dàng tiếp thu kiến thức khi học tập trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác. Từ nhu cầu chính sách song ngữ cho đồng bào DTTS, bài báo đề xuất giải pháp xây dựng kho ngữ vựng song ngữ Việt-Ê Đê dựa trên mô hình tương tác Việt-Ê Đê. Giải pháp này góp phần khắc phục những hạn chế về kho ngữ vựng song ngữ Việt-Ê Đê, xây dựng hạ tầng cơ sở để tạo môi trường tương tác giữa người dùng và kho ngữ vựng. Môi trường tương tác này góp phần hỗ trợ tra cứu từ vựng Việt-Ê Đê trong dạy và học tiếng Ê Đê.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn