Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,708

 Deploying environment for processing Ede ethnic minority language in Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Thị Mỹ Lệ, Phan Huy Khánh
Nơi đăng: IEEE International Conference on System Science and Engineering; Số: BMS Part Number: CFP1746J-CDR ISBN: 978-1-5386-3421-9;Từ->đến trang: 274-277;Năm: 2017
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In the field of natural language processing, processing Vietnam ethnic minority languages in general and Ede ethnic minority language in particular have been always open and difficult problems that have not resolved systematically. The purpose of the paper is deploying an environment for processing Ede ethnic minority language. Through this environment, Vietnamese-Ede bilingual vocabulary database (V-EBVD) has been built based on merging Ede-Vietnamese and Vietnamese-Ede printing dictionaries. Vietnamese-Ede bilingual vocabulary database has been the infrastructure for research activities relating to the Ede ethnic minority language processing. The researchers can download V_EBVD for the building applications of Ede ethnic minority language processing or upload tools, results for research activities about Ede ethnic minority language processing. The Ede language processing environment has contributed to improve the quality of V-EBVD by the aid of the Ede language experts.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn