Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,314

 Researching to Determine the Characteristic Parameters of the Power Ultrasonic Transducer by Finite Element Method and COMSOL-MULTIPHYSICS Program
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Van Thinh, Hoang Thi My Le
Nơi đăng: International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), ISSN: 2278-0181; Số: Vol. 8 Issue 06, June-2019;Từ->đến trang: 158-161;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The power ultrasonic transdurce operates in range of frequencies from 18 KHz to 45 kHz [9]. Depending on the material, the tranducer structure has the characteristic parameters that suitables for each application. The research results in this paper: building the power ultrasound transducer model from the PZT hard piezoelectric materials and using finite element method (FEM - Finite Element Method) and COMSOL- Multiphysics (CM) prgram determine characteristic parameters. The research result has identified resonant oscillation frequency, the transducer displacement and the characteristics of the sound pressure emanating from the ultrasound transducer. These results are fundamental for the designing and applying in the high power ultrasound techniques.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn