Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,172,653

 Phát hiện rối loạn dáng đi hỗ trợ giám sát chăm sóc sức khỏe trên nền video
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Lê Uyên Thục, Ngô Thị Kim Xuyến, Nguyễn Thi Thu Thảo, Lê Thị Mỹ Hạnh, Hoàng Thị Mỹ Lệ
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XI, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin (FAIR), Hà Nội; Số: XI;Từ->đến trang: 437-445;Năm: 2018
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn