Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,238

 Giải pháp xây dựng kho ngữ liệu đa ngữ Việt-ÊĐê gán nhãn theo ngữ cảnh
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Thị Mỹ Lệ ; Phan Huy Khánh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 1(74).2014-Quyển 2;Từ->đến trang: 42;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên (XLNNTN), kho ngữ liệu đa ngữ là một tài nguyên rất cần thiết. Chất lượng của kho ngữ liệu đa ngữ đóng vai trò quyết định đến chất lượng đầu ra của hệ dịch. Hệ dịch sẽ không cho kết quả tốt nếu kho ngữ liệu đa ngữ sử dụng trong quá trình huấn luyện có chất lượng không tốt cho dù được áp dụng các phương pháp học máy tiên tiến nhất. Hiện nay chưa có một kho ngữ liệu song ngữ Việt-ÊĐê với phông chữ Unicode nào đã được công bố chính thức và cho phép cộng đồng nghiên cứu có thể chia sẽ sử dụng để nghiên cứu. Từ đó, bài báo đề xuất giải pháp xây dựng kho ngữ liệu đa ngữ Việt-ÊĐê với phông chữ Unicode có xử lý nhập nhằng và từ đa ngữ nghĩa, bằng cách gán nhãn theo từng ngữ cảnh thuộc lĩnh vực giáo dục như giáo dục về chăn nuôi, trồng trọt, bảo vệ rừng, chăm sóc sức khoẻ, v.v… cho các đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam.
ABSTRACT
In the natural language processing (NLP), the multilingual corpus is a necessary resource. The quality of multilingual corpus plays a decisive role in the output quality of the translational system. The translational system will not produce a good output, if the the quality of multilingual corpus in the training process is not good, though the most advanced machine learning methods are applied. Currently, there is no Vietnamese-EDe multilingual corpus using Unicode fonts, which has been officially announced and allows the research community to share and use for research purposes. For this reason, the propose of this paper is to develop a solution to building a Vietnamese-EDe multilingual corpus using the Unicode font which can process the ambiguity and multi - meaning words by labeling each word with the context in the educational field such as education in animal husbandry, cultivation, forest preservation, health care, etc.... for the ethnic minorities (EM) in Vietnam.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn