Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,451

 Building a Vietnamese-Ede Machine Translation Based on the Bilingual Corpus
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Thị Mỹ Lệ; Phan Huy Khánh
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: International Journal of Engineering Research & Technology; Số: 4;Từ->đến trang: 196-200;Năm: 2015
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Solving the serious lack of information in ethnic minority languages, the paper proposes building a machine translation system from Vietnamese into ethnic minority language in a restrict context such as bulletins about weather forcast, forest fire warnings, policies and laws of the State, cultivation experience, husbandry experience, natural disaster prevention methods etc. Translation method of system bases on Vietnamese-ethnic minority corpus in which the entries are indicated a domain for ethnic minority language terminology. This method has also contributed to solving the ambiguity of the word boundary, homonym word and polysemous word. Applying this method, a machine translation system from Vietnamese into Ede language has been built for translating the weather bulletins. A Vietnamese-Ede bilingual corpus with Ede language terminology in natural, geographical, hydrometeorology, weather forecast is used in translation system. The corpus has open structure and the major axis is in Vietnamese. The multilingual corpus is easily built by adding other ethnic minority languages such as: Cham, Ka Tu, Jarai, Muong etc.
ABSTRACT
Solving the serious lack of information in ethnic minority languages, the paper proposes building a machine translation system from Vietnamese into ethnic minority language in a restrict context such as bulletins about weather forcast, forest fire warnings, policies and laws of the State, cultivation experience, husbandry experience, natural disaster prevention methods etc. Translation method of system bases on Vietnamese-ethnic minority corpus in which the entries are indicated a domain for ethnic minority language terminology. This method has also contributed to solving the ambiguity of the word boundary, homonym word and polysemous word. Applying this method, a machine translation system from Vietnamese into Ede language has been built for translating the weather bulletins. A Vietnamese-Ede bilingual corpus with Ede language terminology in natural, geographical, hydrometeorology, weather forecast is used in translation system. The corpus has open structure and the major axis is in Vietnamese. The multilingual corpus is easily built by adding other ethnic minority languages such as: Cham, Ka Tu, Jarai, Muong etc
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn