Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,482,453

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Xu thế quảng cáo video trên mạng xã hội tại Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Lê Lộc Tiên; Vũ Thị Tuyết Mai.. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Vai trò của trí thức trẻ Việt Nam trong nền kinh tế số”. Số: 1. Trang: 77. Năm 2019. (May 21 2019 2:54PM)
[2]Bài báo: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phạm Tuấn Anh. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Đánh giá thực trạng năng lực đổi mới sáng tạo và tác động của nó. Số: 1. Trang: 239-245. Năm 2019. (May 21 2019 2:44PM)
[3]Bài báo: Vai trò của đoàn thanh niên trong quá trình phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền; Phạm Tuấn Anh. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Vai trò của trí thức trẻ Việt Nam trong nền kinh tế số”. Số: 1. Trang: 11. Năm 2019. (May 21 2019 2:49PM)
[4]Tham luận: Xây dựng chương trình đào tạo đại học theo định hướng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền; Phạm Tuấn Anh. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: “Sắp xếp mạng lưới giáo dục đào tạo trong bối cảnh Tự chủ giáo dục và Hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong các thập niên đầu của thế kỷ 21”. Trang: 28. Năm 2019. (Jun 5 2019 3:41PM)
[5]Bài báo: SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT IN DA NANG TOWARDS THE DIRECTION OF A SMART CITY. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phạm Tuấn Anh. Kỷ yếu hội thảo quốc tế: "Thương mại và phân phối". Số: 1. Trang: 1325-1333. Năm 2018. (May 21 2019 2:40PM)
[6]Bài báo: Giải pháp phát triển du lịch MICE tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phạm Tuấn Anh. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 3 (112).2017. Trang: 127-130. Năm 2017. (May 21 2019 3:26PM)
[7]Bài báo: Ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data) trong hoạt động Marketing. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phạm Tuấn Anh. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: “Marketing tại Việt Nam: Từ lý thuyết đến thực tiễn”. Số: 1. Trang: 69-79. Năm 2017. (May 21 2019 4:22PM)
[8]Bài báo: Marketing cá nhân hóa dựa trên công nghệ khai thác dữ liệu lớn (Big Data). Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phạm Tuấn Anh. Kỷ yếu hội thảo: “Công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực". Số: 6. Trang: 288 - 295. Năm 2017. (May 21 2019 4:27PM)
[9]Bài báo: Ứng dụng công nghệ để phát triển Đà Nẵng trở thành điểm đến du lịch thông minh. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền. Kỷ yếu hội thảo: “Công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực". Số: 6. Trang: 330-337. Năm 2017. (May 21 2019 4:29PM)
[10]Bài báo: Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam – Thực trạng và Giải pháp. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phạm Tuấn Anh. Tạp chí Khoa học Tài chính kế toán. Số: số 11, 12/2017. Trang: 45-50. Năm 2017. (May 21 2019 4:32PM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đại học đà nẵng khi sử dụng thẻ ATM tích hợp thẻ sinh viên. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền. Kỷ yếu hội thảo: “Công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực". Số: 5. Trang: 262 - 267. Năm 2016. (May 21 2019 3:22PM)
[12]Bài báo: Thực trạng thị trường game mobile tại Việt Nam. Tác giả: Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Thị Thanh Huyền. Kỷ yếu hội thảo: “Công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực". Số: 5. Trang: 158 - 161. Năm 2016. (May 21 2019 3:16PM)
[13]Bài báo: Xu thế M&A trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam. Tác giả: Phan Thị Hoài Dung, Nguyễn Thị Thanh Huyền. Kỷ yếu hội thảo: “Công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực". Số: 5. Trang: 234 - 238. Năm 2016. (May 21 2019 3:19PM)
[14]Bài báo: Ứng dụng lý thuyết tài chính hiện đại vào đo lường rủi ro trong đầu tư cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 12 (97). Trang: 89-93. Năm 2015. (Jun 28 2016 4:23PM)
[15]Bài báo: Nghiên cứu thực trạng sử dụng thẻ atm của sinh viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền. Kỷ yếu hội thảo: “Công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực" - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin. Số: 4. Trang: 215-219. Năm 2015. (Jun 28 2016 4:32PM)
[16]Bài báo: NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁ CHỨNG KHOÁN, GIÁ VÀNG VÀ GIÁ USD. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 12(85). Trang: 44-48. Năm 2014. (Mar 21 2015 10:52PM)
[17]Bài báo: Ứng dụng mô hình ARIMA trong dự báo chỉ số VN-INDEX. Tác giả: Nguyễn Hồ Diệu UYên; Nguyễn Thị Thanh Huyền*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(85).2014, Quyển 2. Trang: 90-95. Năm 2014. (Apr 14 2015 9:24AM)
[18]Bài báo: Vận dụng mô hình định giá tài sản vốn trong đo lường rủi ro hệ thống cổ phiếu ngành dược niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 12(73).2013. Trang: 38-43. Năm 2013. (Aug 22 2014 3:59PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn