Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 97,644,367

 Khám phá các thành phần tạo nên chất lượng dịch vụ website trong lĩnh vực khách sạn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Văn Huy, Nguyễn Hữu Thái Thịnh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 8(117).2017;Từ->đến trang: 98;Năm: 2017
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, vạn vật sẽ được kết nối, do đó, để nâng cao khả năng cạnh tranh, khách sạn phải biết tận dụng tối đa sức mạnh của internet, đặt biệt là website. Vì vậy, nghiên cứu này tập trung vào việc hiểu, giải thích các thành phần tạo nên chất lượng dịch vụ website trong lĩnh vực khách sạn. Đồng thời, nghiên cứu cũng tạo tiền đề cho các nghiên cứu thực nghiệm tiếp theo. Với mục đích này, tác giả đã sử dụng phương pháp định tính với kỹ thuật phỏng vấn chuyên gia và phỏng vấn khách hàng trực tuyến. Kết quả đã chỉ ra: chất lượng dịch vụ website trong lĩnh vực khách sạn được tạo nên bởi 7 thành phần, gồm: Chất lượng thông tin; Dễ sử dung; Tính bảo mật; Thời gian phản hồi; Tính tương tác; Đặc tính thiết kế; và Chức năng website. Những phát hiện của nghiên cứu này cung cấp cho các nhà quản lý khách sạn những kiến thức hữu ích để gia tăng hiệu suất sử dụng website từ phía khách hàng.
ABSTRACT
With industry revolution 4.0, everything will be connected, so, to enhance competitiveness, the hotel must know how to take advantage of the power of the internet, especially the hotel website. Therefore, this research focuses on understanding, explaining the components that make up the website service quality in the hotel industry. In addition, this research sets the stage for the subsequent empirical research. This study uses qualitative methodology with online customer interview techniques. The results of the research show that: there are seven dimensions of website service quality including information quality; ease of use; security; response time; interaction; website design characteristics; website functionality. The findings of this study provide hotel managers with useful knowledge to improve the performance of using the website from customers.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn