Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,570,726

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Định vị thuộc tính địa phương dựa trên chỉ số thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI): Hàm ý đối với Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Văn Huy. Tạp chí Kinh tế và Quản lý. Số: 25. Trang: 35-41. Năm 2018. (Apr 23 2018 3:27PM)
[2]Bài báo: Xây dựng thương hiệu thành phố Đà Nẵng đối với các nhà đầu tư dựa trên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tác giả: Lê Văn Huy; Trương Thị Vân Anh. Tạp chí Khoa học kinh tế. Số: 6(04). Trang: 1-8. Năm 2018. (Apr 12 2019 4:23PM)
[3]Bài báo: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ WEBSITE NGÂN HÀNG: THỰC TIỄN ĐỐI VỚI WEBSITE NGÂN HÀNG ĐÔNG Á. Tác giả: PGS.TS. Lê Văn Huy*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 4(125).2018. Trang: 51. Năm 2018. (Jun 14 2018 2:51PM)
[4]Bài báo: Mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành tài sản thương hiệu điểm đến: Trường hợp thành phố Hội An, Việt Nam. Tác giả: Trần Trung Vĩnh; Lê Văn Huy; Lê Thị Bích Trâm; Trần Thị Kim Phượng. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 249. Trang: 61-71. Năm 2018. (Jun 22 2018 10:49AM)
[5]Bài báo: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ CỦA NGƯỜI DÂN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Tác giả: PGS.TS. Lê Văn Huy*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 2(123).2018. Trang: 51. Năm 2018. (Apr 18 2018 4:59PM)
[6]Bài báo: Khám phá các thành phần tạo nên chất lượng dịch vụ website trong lĩnh vực khách sạn. Tác giả: Lê Văn Huy, Nguyễn Hữu Thái Thịnh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(117).2017. Trang: 98. Năm 2017. (Oct 13 2017 10:32AM)
[7]Bài báo: Mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu và dự định mua; Trường hợp thương hiệu Heneiken tại thị trường Việt Nam. Tác giả: Trần Trung Vinh, Lê Văn Huy, Trần Thị Kim Phượng. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 237. Trang: 83-94. Năm 2017. (Jul 18 2017 10:57AM)
[8]Bài báo: Đánh giá ảnh hưởng giữa sự sẵn sàng công nghệ đến giá trị cảm nhận và sự hài lòng củakhách hàng tại các khách sạn cao cấp ở Khánh Hòa. Tác giả: Phạm Thị Hoàn Nguyên, Lê Văn Huy, Nguyễn Thị Kim Anh. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 240(II). Trang: 51-60. Năm 2017. (Apr 9 2018 10:01AM)
[9]Bài báo: Ảnh hưởng của sự sẵn sàng công nghệ đến sự chấp nhận công nghệ và sự hài lòng của khách hàng tại các khách sạn cao cấp ở Khánh Hòa. Tác giả: Phạm Thị Hoàn Nguyên, Lê Văn Huy, Nguyễn Thị Kinh Anh. Tạp chí Kinh tế và Quản lý. Số: 24. Trang: 37-43. Năm 2017. (Apr 9 2018 2:53PM)
[10]Bài báo: Giá trị thương hiệu và ảnh hưởng của nói đến phản ứng của khách hàng: Trường hợp thương hiệu APPLE tại thị trường điện thoại thông minh Việt Nam. Tác giả: Trần Trung Vinh, Lê Văn Huy. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 223. Trang: 51-60. Năm 2016. (Mar 17 2016 4:12PM)
[11]Bài báo: Đo lường chất lượng dịch vụ tại Bệnh viện Đà Nẵng. Tác giả: Lê Văn Huy, Nguyễn Đăng Quang. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Thống kê và Tin học ứng dụng. Số: ISBN 978-604-84-1862-5. Trang: 274-281. Năm 2016. (Jul 18 2017 11:11AM)
[12]Bài báo: Giải pháp truyền thông marketing cho Khu du lịch sinh thái Măng Đen, Tỉnh Kontum. Tác giả: Lê Văn Huy, Lê Đức Tín. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên. Số: ISBN 978-60-2479-8. Trang: 741-748. Năm 2016. (Jul 18 2017 11:14AM)
[13]Bài báo: Tầm quan trọng của website khách sạn trong mô trường kinh doanh cạnh tranh. Tác giả: Lê Văn Huy, Nguyễn Hữu Thái Thịnh. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh. Số: ISBN 978-604-84-1850-2. Trang: 262-272. Năm 2016. (Jul 18 2017 11:15AM)
[14]Bài báo: Mối quan hệ giữa chất lượng Website, sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng . Tác giả: Phạm Đình Tuyến, Lê Văn Huy. Tạp chí Phát triển kinh tế - ĐH Kinh tế TP HCM. Số: 5. Trang: 97-116. Năm 2015. (Mar 17 2016 3:50PM)
[15]Tham luận: Phát triển ngân hàng xanh thông qua ngân hàng trực tuyến: mối quan hệ giữa chất lượng Website, sự trở lại khách hàng và quản trị quan hệ khách hàng điện tử (E-CRM) . Tác giả: Lê Văn Huy, Phạm Đình Tuyến. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quản trị và kinh doanh. Trang: 477-486. Năm 2015. (Mar 17 2016 3:46PM)
[16]Bài báo: Mối quan hệ giữa chất lượng website, sự trở lại khách hàng và quản trị quan hệ khách hàng điện tử (e-crm) trong hệ thống ngân hàng Việt Nam . Tác giả: Lê Văn Huy, Phạm Đình Tuyến. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 3. Trang: 63-72. Năm 2015. (Mar 17 2016 3:47PM)
[17]Bài báo: Đo lường chất lượng dịch vụ truyền hình và chỉ số hài lòng đối với Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Nam. Tác giả: Lê Văn Huy, Trần Thị Việt Hà. Tạp chí Kinh tế phát triển. Số: 283. Trang: 85-104. Năm 2014. (May 29 2014 8:17AM)
[18]Bài báo: Đo lường chỉ số hài lòng khách hàng và các yếu tố ưu tiên cải tiến chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực viễn thông di động: Minh họa thực tiễn tại các Tỉnh Miền Trung. Tác giả: Tôn Đức Sáu, Lê Văn Huy
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 200(II). Trang: 86-96. Năm 2014. (May 29 2014 8:22AM)
[19]Bài báo: Nghiên cứu mối quan hệ giữa định hướng thị trường và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cà phê trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tác giả: Đoàn Thanh, Trương Bá Thanh, Lê Văn Huy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 12 (61). Trang: 120-128. Năm 2013. (Apr 4 2013 2:01PM)
[20]Bài báo: Giải pháp truyền thông du lịch tỉnh Kontum. Tác giả: Lê Văn Huy, Trần Văn Lực. Tạp chí Khoa học Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế. Số: 1(01). Trang: 40-49. Năm 2013. (May 3 2013 7:12AM)
[21]Bài báo: Chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực y tế: Nghiên cứu thực tiễn tại Bệnh viện Đà Nẵng. Tác giả: Lê Văn Huy, Nguyễn Đăng Quang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(72). Trang: 37-43. Năm 2013. (May 29 2014 8:15AM)
[22]Tham luận: Định vị và marketing thương hiệu địa phương với các nhà đầu tư: Nghiên cứu dựa trên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) các tỉnh Duyên hải Miền Trung. Tác giả: Lê Văn Huy. Kỷ yếu Hội thảo Xúc tiến đầu tưu Vùng Duyên hải Miền Trung. Trang: 207-218. Năm 2013. (Apr 4 2013 2:09PM)
[23]Bài báo: Mối quan hệ giữa chất lượng website và sự hài lòng của khách hàng trực tuyến: Trường hợp khách sạn 4-5 sao tại Thành phố Hội An - Quảng Nam. Tác giả: Lê Văn Huy, Nguyễn Thị Hoài Ân
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Phát triển kinh tế
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 273. Trang: 39-50. Năm 2013.
(Aug 1 2013 10:27AM)
[24]Bài báo: Thang đo chất lượng dịch vụ bệnh viện. Tác giả: Lê Văn Huy, Nguyễn Đăng Quang. Tạp chí Phát triển kinh tế. Số: 278. Trang: 50-64. Năm 2013. (Dec 5 2013 7:59AM)
[25]Bài báo: Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng. Tác giả: Lê Thế Giới, Lê Văn Huy. Tạp chí Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 7. Trang: 10-17. Năm 2012.
(Apr 11 2012 3:06PM)
[26]Tham luận: Xây dựng phương pháp xếp hạng website dựa trên chỉ số hài lòng khách hàng trực tuyến - Cách tiếp cận đánh giá trang web theo quan điểm khách hàng. Tác giả: Lê Văn Huy, Nguyễn Thị Hoài Ân. Hội thảo khoa học Phát triển kinh tế - xã hội Miền Trung và Tây Nguyên gắn với yêu cầu tái cơ cấu kinh tế. Trang: 356-364. Năm 2012. (Mar 15 2013 9:22AM)
[27]Tham luận: Chiến lược truyền thông du lịch Kon Tum. Tác giả: Lê Văn Huy, Trần Văn Lực
marriage affairs open i want an affair
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và kinh doanh. Trang: 166-176. Năm 2012. (Mar 15 2013 9:12AM)
[28]Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách du lịch quốc tế đối với khách sạn 4-5 sao - Nghiên cứu thực tiễn tại Green Plaza - Đà Nẵng. Tác giả: Lê Văn Huy, Nguyễn Duy Quang. Tạp chí Phát triển kinh tế
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 258. Trang: 52-63. Năm 2012.
(Apr 5 2012 9:03AM)
[29]Tham luận: Các nhân tố tác động đến thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp - dịch vụ tại Tỉnh Phú Yên. Tác giả: Trương Bá Thanh, Lê Văn Huy, Trần Thị Hân. Ban Điều phối Vùng các Tỉnh Duyên hải Miền Trung. Trang: 1185-196. Năm 2012. (Mar 15 2013 9:17AM)
[30]Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Văn Huy, Trần Thị Cẩm Hải. Tạp chí Khoa học và Công Nghệ - ĐH Đà Nẵng. Số: 3(52). Trang: 99-106. Năm 2012. (May 8 2012 2:05PM)
[31]Bài báo: Sự thỏa mãn của nhân viên đối với tổ chức: Nghiên cứu tại Công ty Cổ phần Đức Nhân - Kontum. Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn, Lê Văn Huy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 2(51). Trang: 146-153. Năm 2012.
(Apr 5 2012 8:57AM)
[32]Bài báo: Những nhân tố tác động đến truyền miệng: Nghiên cứu thực tiễn đối với sản phẩm dưỡng da của Oriflame. Tác giả: Lê Văn Huy, Hồng Thị Như Quỳnh. Tạp chí Khoa học công nghệ - ĐH Đà Nẵng. Số: 1 (42). Trang: 140-150. Năm 2011. (May 17 2011 2:11PM)
[33]Bài báo: An sinh xã hội cho người dân tái định cư trên địa bàn khu kinh tế Dung Quất: Cách tiếp cận về tạo việc làm. Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Lan, Lê Văn Huy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 6(47). Trang: 162-170. Năm 2011.
(Apr 5 2012 8:39AM)
[34]Bài báo: Sự tác động của đặc điểm tổ chức và người lãnh đạo đến mức độ ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Tác giả: Lê Văn Huy
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 8(49). Trang: 124-135. Năm 2011. (Apr 5 2012 8:53AM)
[35]Bài báo: Marketing thương hiệu Đà Nẵng qua chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh. Tác giả: Lê Văn Huy
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Sinh hoạt lý luận. Số: 2 (105). Trang: 60-67. Năm 2011. (May 9 2011 3:05PM)
[36]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận sử dụng chuyển tiền điện tử qua điện thoại di động tại Việt Nam. Tác giả: Lê Văn Huy, Trần Nguyễn Phương Minh. Tạp chí Ngân hàng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 17. Trang: 47-55. Năm 2011.
(Aug 30 2011 4:35PM)
[37]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm mô hình trải nghiệm mua sắm giải trí tại các siêu thị. Tác giả: Lê Văn Huy. Tạp chí Phát triển kinh tế. Số: 252. Trang: 36-43. Năm 2011. (Nov 2 2011 11:12AM)
[38]Bài báo: Các nhân tố tác động đến ý định và quyết định sử dụng dịch vụ đa phương tiện 3G trên điện thoại di động. Tác giả: Lê Văn Huy, Bùi Cao Nhẫn
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ - ĐH Đà Nẵng. Số: 5 (46). Trang: 153-162. Năm 2011. (Nov 2 2011 11:15AM)
[39]Tham luận: An sinh xã hội cho người dân tái định cư trên địa bàn khu kinh tế Dung Quất. Tác giả: Lê Văn Huy, Nguyễn Thị Mỹ Lan
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Phát triển nhanh và bền vững Kinh tế - xã hội khu vực Duyên hải Miền Trung và Tây Nguyên
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Trang: 349-358. Năm 2011.
(Nov 2 2011 11:28AM)
[40]Bài báo: Factors Affecting Investment in Service and Manufacturing Sectors of Phú Yen Province (Các nhân tố tác động đến thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp - dịch vụ tại Tỉnh Phú Yên). Tác giả: Lê Văn Huy, Trần Thị Hân. Economic Development (Tạp chí Phát triển kinh tế). Số: 205. Trang: 43-51. Năm 2011. (Jul 29 2011 10:04AM)
[41]Bài báo: Sự hài lòng đối với công việc của giảng viên: Tiếp cận hành vi quản trị. Tác giả: Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Văn Ngọc, Lê Văn Huy
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học - Đại học Huế
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 66, 3. Trang: 161-172. Năm 2011.
(Jul 29 2011 10:31AM)
[42]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm tự nguyện xe ô tô. Tác giả: Lê Văn Huy, Lê Thị Hương Giang. Tạp chí Phát triển kinh tế. Số: 240. Trang: 25-31. Năm 2010. (May 9 2011 2:48PM)
[43]Bài báo: Xây dựng thang đo chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực ngân hàng. Tác giả: Trương Bá Thanh, Lê Văn Huy. Tạp chí Phát triển kinh tế. Số: 236. Trang: 65-71. Năm 2010. (May 9 2011 2:46PM)
[44]Tham luận: Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Thành phố Đà Nẵng: Góc nhìn từ cộng đồng doanh nhân. Tác giả: Lê Văn Hiểu, Lê Văn Huy
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học - 35 phát triển và hội nhập Trường ĐH Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Trang: 68-75. Năm 2010.
(Nov 2 2011 11:31AM)
[45]Bài báo: Thông tin truyền miệng trong kinh doanh chứng khóan: Cách tiếp cận theo tiến trình ra quyết định. Tác giả: Lê Văn Huy, Trương Mỹ Vân. Tạp chí Ngân hàng. Số: 2+3. Trang: 104-110. Năm 2010. (May 9 2011 2:38PM)
[46]Bài báo: Định vị thương hiệu địa phương của các tỉnh, thành trọng điểm miền Trung dựa trên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tác giả: Lê Văn Huy
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Kinh tế và Phát triển
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 153. Trang: 44-48. Năm 2010.
(May 9 2011 2:40PM)
[47]Bài báo: Nghiên cứu lý thuyết những nhân tố tác động đến thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp - dịch vụ tại một địa phương: Trường hợp tại tỉnh Phú Yên. Tác giả: Lê Văn Huy, Trần Thị Hân. Tạp chí Ngân hàng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 16. Trang: 43-48. Năm 2010.
(May 9 2011 2:47PM)
[48]Bài báo: Nghiên cứu hành vi khách du lịch Thái Lan đến Đà Nẵng và đề xuất đối với xây dựng chính sách thu hút khách. Tác giả: Lê Văn Huy, Hà Quang Thơ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 1 (36). Trang: 121-130. Năm 2010.
(May 9 2011 2:42PM)
[49]Tham luận: Liên kết phát triển kinh tế dựa trên việc phát triển ngân hàng điện tử : Cách tiếp cận từ mô hình chấp nhận công nghệ (TAM). Tác giả: Lê Văn Huy, Trương Thị Vân Anh. Hội thảo khoa học cấp bộ Liên kết kinh tế trên địa bàn Miền Trung - Tây Nguyên, tháng 04. Trang: 295-306. Năm 2009. (May 9 2011 2:29PM)
[50]Tham luận: Xây dựng cơ sở lý thuyết phân tích khả năng liên kết nội bộ ngành kinh tế: Cách tiếp cận về chỉ tiêu tài chính. Tác giả: Trương Bá Thanh, Nguyễn Mạnh Toàn, Lê Văn Huy. Hội thảo khoa học cấp bộ Liên kết kinh tế trên địa bàn Miền Trung - Tây Nguyên, tháng 04. Trang: 325-334. Năm 2009. (May 9 2011 2:30PM)
[51]Tham luận: Định vị thương hiệu địa phương của các tỉnh, thành trọng điểm miền Trung dựa trên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tác giả: Lê Văn Huy. Hội thảo khoa học cấp bộ Liên kết kinh tế trên địa bàn Miền Trung - Tây Nguyên, tháng 04. Trang: 65-74. Năm 2009. (May 9 2011 2:26PM)
[52]Tham luận: Nghiên cứu định lượng hành vi khách quốc tế tại Đà Nẵng và gợi ý cho liên kết phát triển du lịch Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam. Tác giả: Trương Bá Thanh, Lê Văn Huy, Hà Quang Thơ
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Hội thảo khoa học cấp bộ Liên kết kinh tế trên địa bàn Miền Trung - Tây Nguyên, tháng 04
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Trang: 229-238. Năm 2009.
(May 9 2011 2:28PM)
[53]Bài báo: Sử dụng chỉ số quyền năng để tính chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tác giả: Trương Bá Thanh, Lê Văn Huy. Tạp chí Ngân hàng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 13. Trang: 45-49. Năm 2009.
(Aug 24 2011 1:59PM)
[54]Bài báo: Đánh giá tổng thể chỉ tiêu tài chính trong phân loại tài chính doanh nghiệp. Tác giả: Trương Bá Thanh, Nguyễn Mạnh Toàn, Lê Văn Huy. Tạp chí Ngân hàng. Số: 10. Trang: 34-40. Năm 2009. (May 9 2011 2:31PM)
[55]Bài báo: Sự hài lòng khách du lịch Quốc tế tại Đà Nẵng và một số hàm ý về chính sách thu hút khách. Tác giả: Trương Bá Thanh, Lê Văn Huy. Tạp chí Kinh tế và Phát triển
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 144. Trang: 87-91. Năm 2009.
(May 9 2011 2:33PM)
[56]Bài báo: Trình tự ưu tiên cải tiến chất lượng dịch vụ ngân hàng: Phương pháp đo lường và thiết lập chỉ số. Tác giả: Lê Văn Huy, Phạm Thị Thanh Thảo
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Tài chính. Số: 5. Trang: 40-44. Năm 2009. (May 9 2011 2:35PM)
[57]Bài báo: Phương pháp đo lường Chất lượng dịch vụ trong lĩnh lực ngân hàng: Nghiên cứu lý thuyết. Tác giả: Lê Văn Huy, Phạm Thị Thanh Thảo
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Ngân hàng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 6. Trang: 23 – 30. Năm 2008.
(May 9 2011 2:10PM)
[58]Bài báo: Phân tích sự khác biệt của chất lượng điều hành kinh kế: Cách tiếp cận dựa trên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tác giả: Trương Bá Thanh, Nguyễn Mạnh Toàn, Lê Văn Huy
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Hội nghị khoa học Liên kết kinh tế ‘’Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung’’. Trang: 79-87. Năm 2008. (May 9 2011 2:11PM)
[59]Bài báo: Mô hình nghiên cứu chấp nhập e-banking tại Việt Nam. Tác giả: Lê Văn Huy, Trương Thị Vân Anh
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. Số: 362. Trang: 40-47. Năm 2008. (May 9 2011 2:13PM)
[60]Bài báo: Khảo sát ý kiến sinh viên nhằm nâng cao và đảm bảo chất lượng đào tạo. Tác giả: Lê Văn Huy. Báo cáo toàn văn Hội thảo Khoa học Kiểm định, đánh giá và quản lư chất lượng đào tạo đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trang: 148-163. Năm 2008. (May 9 2011 2:15PM)
[61]Tham luận: Khảo sát ý kiến sinh viên nhằm nâng cao và đảm bảo chất lượng đào tạo. Tác giả: Lê Văn Huy. Báo cáo toàn văn Hội thảo Khoa học Kiểm định, đánh giá và quản lư chất lượng đào tạo đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 148-163. Năm 2008.
(May 9 2011 2:22PM)
[62]Bài báo: Hợp nhất đo lường và thiết lập chỉ số ưu tiên cải tiến chất lượng dịch vụ: Nghiên cứu minh họa trong lĩnh vực ngân hàng. Tác giả: Lê Văn Huy, Phạm Thị Thanh Thảo. Tạp chí Ngân hàng. Số: 23. Trang: 18 – 23. Năm 2008. (May 9 2011 2:25PM)
[63]Bài báo: Nghiên cứu phương pháp định vị dịch vụ thẻ ngân hàng thông qua biểu đồ nhập thức (Perceptual Map) và lược đồ Radar về giá trị thỏa mãn khách hàng. Tác giả: Lê Thế Giới, Lê Văn Huy
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí ngân hàng. Số: 05. Trang: 7-12. Năm 2007. (May 9 2011 1:59PM)
[64]Bài báo: Mô hình hội nhập thương mại điện tử tại các doanh nghiệp Việt Nam: Một nghiên cứu mô hình lí thuyết. Tác giả: Lê Văn Huy
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học công nghệ - ĐH Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 1 (18). Trang: 72-77. Năm 2007.
(May 9 2011 2:01PM)
[65]Bài báo: Xây dựng mô hình lý thuyết và phương pháp đo lường về Chỉ số hài lòng khách hàng ở Việt Nam. Tác giả: Lê Văn Huy, Nguyễn Thị Hà My. Tạp chí Ngân hàng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 12. Trang: 5-10. Năm 2007.
(May 9 2011 2:06PM)
[66]Bài báo: Hoạt động nghiên cứu khoa học Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng trước yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục. Tác giả: Ngô Hà Tấn, Lê Văn Huy
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Hội thảo - Tập huấn đổi mới quản lư hoạt động Khoa học công nghệ nhằm phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục Đại học tại Đại học Đà Nẵng. Trang: 92-95. Năm 2007. (May 9 2011 2:07PM)
[67]Bài báo: Sử dụng chỉ số hài lòng của khách hàng (customer satisfaction index – CSI) trong hoạch định chiến lược kinh doanh ngân hàng: Cách tiếp cận mô hình lý thuyết. Tác giả: Lê Văn Huy. Tạp chí Khoa học công nghệ - ĐH Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 2 (19). Trang: 51-56. Năm 2007.
(May 9 2011 2:04PM)
[68]Bài báo: Định vị thương hiệu: Cách tiếp cận MDS (MultiDimensional Scaling)
.
Tác giả: Lê Thế Giới, Lê Văn Huy. Tạp chí Phát triển kinh tế
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 185. Trang: 2-5. Năm 2006.
(May 9 2011 1:52PM)
[69]Bài báo: Những nhân tố tác động đến dự định và quyết định sử dụng thẻ ATM tại Việt Nam. Tác giả: Lê Thế Giới, Lê Văn Huy
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Ngân hàng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 3. Trang: 14-20. Năm 2006.
(May 9 2011 1:53PM)
[70]Bài báo: Mô hình các nhân tố tác động đến hội nhập công nghệ mới tại các doanh nghiệp tại Việt Nam - Ứng dụng trong lĩnh vực hội nhập Internet. Tác giả: Lê Thế Giới, Lê Văn Huy. Tạp chí Khoa học công nghệ - ĐH Đà Nẵng. Số: 5 (17). Trang: 50-56. Năm 2006. (May 9 2011 1:56PM)
[71]Tham luận: Định vị thương hiệu: Cách tiếp cận MDS (MultiDimensional Scaling)
.
Tác giả: Lê Thế Giới, Lê Văn Huy. Hội thảo khoa học về Kinh tế miền Trung Việt Nam: Tiềm năng và Triển vọng, Đại học Đà Nẵng, tháng 09. Trang: 255-263. Năm 2005.
(May 9 2011 1:49PM)
[72]Bài báo: Phân tích mức độ hội nhập thương mại điện tử ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam: Cách tiếp cận lí thuyết và thực tiễn. Tác giả: Lê Văn Huy
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Báo cáo toàn văn Hội thảo quốc tế về nâng cao khả năng cạnh tranh doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, TP Hồ Chí Minh, tháng 12. Trang: 193-207. Năm 2005. (May 9 2011 1:50PM)
[73]Bài báo: Nhân tố tác động đến hội nhập thương mại điện tử trong các doanh nghiệp Việt Nam: Một nghiên cứu thực tiễn. Tác giả: Lê Văn Huy. Tạp chí nghiên cứu kinh tế - Viện Nghiên cứu kinh tế
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 323. Trang: 72-78. Năm 2005.
(May 9 2011 1:45PM)
[74]Tham luận: Mô hình lí thuyết các nhân tố tác động đến sử dụng thẻ ATM tại Việt Nam
.
Tác giả: Lê Thế Giới, Lê Văn Huy
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Báo cáo toàn văn Hội thảo khoa học về phát triển dịch vụ tài chính tại Việt Nam, Bộ tài chính, tháng 08. Trang: 213-224. Năm 2005. (May 9 2011 1:47PM)
[75]Tham luận: Mô hình hội nhập thương mại điện tử tại các doanh nghiệp Việt Nam: Một nghiên cứu mô hình lí thuyết
.
Tác giả: Lê Văn Huy. Hội nghị khoa học kỉ niệm 10 năm thành lập Đại học Đà Nẵng, tháng 11. Trang: 489-495. Năm 2004.
(May 9 2011 1:41PM)
[76]Bài báo: Ứng dụng tin học trong lập kế hoạch sản xuất tại các nhà máy đóng giày. Tác giả: Lê Văn Huy. Tạp chí khoa học công nghệ Đại Học Đà Nẵng. Năm 1998. (May 9 2011 1:39PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Development and validation of a scale measuring hotel website service quality (HWebSQ)
.
Authors: Van Huy Le; Huu Thai Thinh Nguyen; Ninh Nguyen; Simon Pervan
. Tourism Management Perspectives. No: https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100697. Pages: 00-00. Year 2020.
(Jun 5 2020 4:26PM)
[2]Article: Online Book Shopping in Vietnam: The Impact of the COVID‑19 Pandemic Situation. Authors: Hoang Viet Nguyen; Hiep Xuan Tran; Le Van Huy; Xuan Nhi Nguyen; Minh Thanh Do; Ninh Nguyen
. Publishing Research Quarterly. No: https://doi.org/10.1007/s12109-020-09732-2. Pages: 00-00. Year 2020.
(Jun 5 2020 4:35PM)
[3]Article: The Role of Social Media in the Purchase of Books: Empirical Evidence from Vietnam’s Publishing Industry
.
Authors: Hoang Viet Nguyen; Le Van Huy; The Ninh Nguyen; Van Son Dinh;Viet Thao Tran1
. Publishing Research Quarterly. No: 35. Pages: 704–709. Year 2019.
(Jun 5 2020 4:41PM)
[4]Article: Effective Segmentation of Organic Food Consumers in Vietnam Using Food-Related Lifestyles https://doi.org/10.3390/su11051237. Authors: Le Van Huy; Mai Thi Thao Chi; Antonio Lobo; Ninh Nguyen; Phan Hoang Long. Sustainability (ISI, SCIE). No: 11(5), 1237. Pages: 1-16. Year 2019. (Mar 23 2019 9:07AM)
[5]Article: Technology readiness and satisfaction in Vietnam's luxury hotel. Authors: Le Van Huy; Pham Thi Hoan Nguyen; Pham Long; Ronald Berry . International Journal Management and Decision Making (ESCI, SCOPUS). No: Vol. 18, No. 2. Pages: 183-208. Year 2019. (Jan 23 2019 2:29PM)
[6]Article: Evaluating the Attributes of Online Bookstores: Empirical Evidence from Young Consumers in Vietnam. Authors: Hoang Viet Nguyen; Le Van Huy; Xuan Nhi Nguyen; Viet Thao Tran; Ninh Nguyen. Publishing Research Quarterly (SCOPUS). No: Published online. Pages: 1-6. Year 2019. (Apr 12 2019 4:14PM)
[7]Article: Customer Trust and Purchase Intention: How Do Primary Website Service Quality Dimensions Matter in the Context of Luxury Hotels in Vietnam (DOI: 10.4018/IJESMA.2019010101). Authors: Le Van Huy; Nguyen Huu Thai Thinh; Long Pham; Cindy Strickler. International Journal of E-Services and Mobile Applications (SCOPUS). No: 11 (1). Pages: 1-23. Year 2019. (Nov 1 2018 2:33PM)
[8]Article: Theoretical model of hotel website service quality. Authors: Nguyễn Hữu Thái Thịnh, Lê Văn Huy. 15th APacCHRIE conference (The Future of Hospitality and Tourism: Opportunities & Challenges). No: ISBN: 9786027352827. Pages: 141-158. Year 2017. (Jul 18 2017 11:07AM)
[9]Article: The Development and Measurement of a Customer Satisfaction Index (E-CSI) in Electronic Banking: An Application ot the Central Vietnam Region. Authors: Le Van Huy; Pham Long; Aidan O'Connr; Pham Tuyen. International Journal of Strategic Decision Sciences (ABDC). No: 8(3). Pages: 45-58. Year 2017. (Dec 21 2017 4:53PM)
[10]Article: The Impact of Website Service Quality on Customer Trust and Purchase Intentions in the Hotel: Theoretical Approach. Authors: Nguyen Huu Thai Thinh; Le Van Huy; Nguyen Truong Son. International Journal of Applied Business and Economic Research (SCOPUS). No: 15 (23). Pages: 479-498. Year 2017. (Apr 23 2018 3:31PM)
[11]Article: The Relationships among Brand Equity, Brand Preference, and Purchase Intention: Empirical Evidence from the Motorbike Market in Vietnam. Authors: Trần Trung Vinh, Lê Văn Huy. International Journal of Economics and Finance (ABDC). No: 8(3). Pages: 75-84. Year 2016. (Mar 17 2016 4:31PM)
[12]Article: Model of siteweb quality. Authors: Nguyễn Hữu Thái Thịnh, Lê Văn Huy. International Conference: Marketing in the Connected Age (MICA) - ISBN: 9786027352827. No: ISBN 978-604-84-1836-6. Pages: 104-112. Year 2016. (Jul 18 2017 11:02AM)
[13]Article: The Relationship Between Website Quality and E-Satisfaction: A Case Study of Four and Five Starred Hotels in Hội An. Authors: Lê Văn Huy, Nguyễn Thị Hoài Ân. Journal of Economic Development. No: 218. Pages: 147-160. Year 2013. (May 29 2014 8:10AM)
[14]Article: An Empirical Study of Determinants of E-Commerce Adoption in SMEs in Vietnam: An Economy in Transition . Authors: Le Van Huy, Frantz Row, Duane Truex, Minh, Q. Huynh. Journal of Global Information Management (ISI). No: 20(3). Pages: 23-54. Year 2012. (May 8 2012 1:52PM)
[15]Presentations: Using Potency Index To Calculate Provincial Competitiveness Index (PCI) in Vietnam. Authors: Trương Bá Thanh, Nguyễn Mạnh Toàn, Lê Văn Huy. Proceeding of Intellectbase International Consortium, Academic Conference, Sedney, March 8-9
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Pages: 24-32. Year 2010.
(May 9 2011 2:41PM)
[16]Article: Factors Affecting the Purchase of Voluntary Automobile Insurance. Authors: Lê Văn Huy, Lê Thị Hương Giang. Economic Development. No: 194. Pages: 13-20. Year 2010. (May 9 2011 2:55PM)
[17]Presentations: Diffusion du Commerce Électrnonique dans les PME au Vietnam: Une Approche du Modèle Théorique. Authors: Lê Văn Huy, Lê Thế Giới. Colloque International RUNSUD 2010, Université Nice - Sophia Antipolis, 23-23 Mars. Pages: 96-122. Year 2010. (May 9 2011 2:43PM)
[18]Presentations: Enhancing the Role of Danang in Developing Logistic Services on The East - West Economic Corridor. Authors: Đào Hữu Hòa, Đoàn Gia Dũng, Lê Văn Huy. Colloque International RUNSUD 2010, Université Nice - Sophia Antipolis, 23-23 Mars
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Pages: 123-144. Year 2010.
(May 9 2011 2:44PM)
[19]Article: Using Potency Index To Calculate Provincial Competitiveness Index (PCI) in Vietnam. Authors: Trương Bá Thanh, Nguyễn Mạnh Toàn, Lê Văn Huy
marriage affairs open i want an affair
. International Journal of Accounting Information Science and Leadership
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. No: 3 (6). Pages: 1-11. Year 2010.
(May 9 2011 2:45PM)
[20]Article: Improvement of the Service Quality: An Empirical Research in the Banking Sector. Authors: Truong Ba Thanh, Le Van Huy. Vietnam's Socio-Economic Development
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 64. Pages: 31-43. Year 2010.
(Aug 24 2011 1:56PM)
[21]Article: A Study on the Service Quality and Customer Satisfaction Index of International Travelers: An Empirical Study in Danang City, Vietnam. Authors: Trương Bá Thanh, Lê Văn Huy, Lê Văn Bá. Journal of Applied Global Research
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 2 (3). Pages: 1-13. Year 2009.
(May 9 2011 2:37PM)
[22]Presentations: Research on the International Economic Integration Ability of Vietnamese Machinery Industry: Financial Capacity Approach. Authors: Trương Bá Thanh, Nguyễn Mạnh Toàn, Lê Văn Huy. in the International Symposium ‘’Oversea Investment of Japanese Machine Industry and Its Role in Strengthening International Division of Labor in Northeast and Southeast Asia’’, February 26th. Pages: 30-51. Year 2008. (May 9 2011 2:08PM)
[23]Article: Research on the International Economic Integration Ability of Vietnamese Machinery Industry: Financial Capacity Approach. Authors: Trương Bá Thanh, Nguyễn Mạnh Toàn, Lê Văn Huy. Annual Bulletin of The Institute for Industrial Research of Obirin University, ISSN 0286-5955
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. No: 26. Pages: 39-62. Year 2008.
(May 9 2011 2:14PM)
[24]Presentations: Diffusion du commerce eslectronique dans les petites et moyennes entreprises: Le cas au Vietnam. Authors: Lê Văn Huy. Information Systems Research and Education in Developing Countries in International Conference on Information Systems – ICIS 2008’’, Paris, France. Pages: 110-120. Year 2008. (May 9 2011 2:24PM)
[25]Presentations: Factors influencing the adoption of e-commerce in SMEs in Vietnam : An empirical study of users and prospectors. Authors: Lê Văn Huy
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. International Conference on Business and Information Tokyo Japan (BAI 2007), Tokyo, Japan
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Year 2007.
(May 9 2011 2:02PM)
[26]Presentations: Establishing brand positioning strategy based on the intergration MDS tool and radar diagram of the satisfaction customer : Research with the card service bank. Authors: Chin-Yuan Huang, Lê Văn Huy, Connie, C. F. Hsu, Trương Thị Diệu Thu
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. International Conference on Business and Information Tokyo Japan (BAI 2007), Tokyo, Japan. Year 2007. (May 9 2011 2:03PM)
[27]Presentations: The adoption of e-commerce in SMEs in Vietnam: A study of users and prospectors. Authors: Lê Văn Huy, Pierre Filiatrault. 10th Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS 2006). Pages: 1335-1344. Year 2006. (Jun 14 2011 6:41AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn