Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,569,275

[1] Bằng khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Tế và QTKD – Giải Nhì Nghiên cứu khoa học sinh viên. Năm: 1997.
[2] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về Giải Ba nghiên cứu khoa học sinh viên. Năm: 1997.
[3] Giải Nhì - Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Đại học Đà Nẵng. Năm: 2006.
[4] Giải Khuyến khích - Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học Bộ giáo dục và Đào tạo. Năm: 2006.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2005-2006 (QĐ số 2667 ngày 14/11/2006). Năm: 2006.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2006-2007 (QĐ số 4914 ngày 06/11/2007). Năm: 2007.
[7] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn Sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải Nhất (Số 8115/QĐ/BGD&ĐT ngày 25/12/2007). Năm: 2007.
[8] Giải Nhất - Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Đại học Đà Nẵng. Năm: 2007.
[9] Giải Nhất - Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Năm: 2007.
[10] Giải Nhì - Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Đại học Đà Nẵng. Năm: 2008.
[11] Giải Nhì - Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Năm: 2008.
[12] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2007-2008 (QĐ số 3554 ngày 30/10/2008). Năm: 2008.
[13] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2008-2009 (QĐ số 3173 ngày 15/10/2009). Năm: 2009.
[14] Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng (QĐ số 8202/QĐ-UBND ngày 27/10/2009). Năm: 2009.
[15] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Năm: 2010.
[16] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2009-2010 (QĐ số 5122 ngày 20/10/2010). Năm: 2010.
[17] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2010-2011 (QĐ số 6065 ngày 01/11/2011). Năm: 2011.
[18] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2011-2012 (QĐ số 6520 ngày 10/10/2011). Năm: 2012.
[19] Bằng khen của Thủ tưởng chính phủ vì đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chỉ nghĩa xã hội và bảo về Tổ quốc (Số 1689/QĐ-TTg ngày 08/11/2012). Năm: 2012.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn