Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 97,643,944

 The Development and Measurement of a Customer Satisfaction Index (E-CSI) in Electronic Banking: An Application ot the Central Vietnam Region
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Van Huy; Pham Long; Aidan O'Connr; Pham Tuyen
Nơi đăng: International Journal of Strategic Decision Sciences (ABDC); Số: 8(3);Từ->đến trang: 45-58;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In the current technological age, once traditional means of delivering services to customers are
losing its dominant position, the application of the Internet has evolved as an innovatively supporting
alternative for attracting customers, especially in banking service.
ABSTRACT
In the current technological age, once traditional means of delivering services to customers are
losing its dominant position, the application of the Internet has evolved as an innovatively supporting
alternative for attracting customers, especially in banking service.
[ 2019\2019m02d015_9_38_442017_-_HUY_-_The_Development_and_Measurement_of_a_Customer_Satisfaction_Index_(E-CSI)_in_Electronic_Banking.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn