Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,549

 Lê Văn Huy (2009), ‘’Đánh giá hiệu quả đầu tư trong các ngành kinh tế của Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2001-2006‘’, Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ, Mã số B2006-ĐN04-07, tháng 03
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription s
Chủ nhiệm:  TS. Lê Văn Huy
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Thành viên:  
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: B2006-ĐN04-07 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế

Mục tiêu của đề tài gồm các vấn đề chủ yếu là:
  • nhận diện, phân tích hiện trạng đầu tư trong các ngành kinh tế Thành phố Đà Nẵng.
  • phân tích hiệu quả đầu tư (về khía cạnh kinh tế) trong ngành kinh tế Thành phố Đà Nẵng.
  • xây dựng mô hình mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với vốn đầu tư, lao động trong ngành kinh tế.
  • đề xuất một số định hướng đầu tư trong các ngành.
Kết quả nghiên cứu:
  • Tổng hợp các lí thuyết về đầu tư, phân tích hiệu quả đầu tư nói chung và đầu tư phát triển kinh tế nói riêng.
  • Thiết lập một mô hình phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, vốn đầu tư và lao động.
  • Hình thành mô hình thực tiễn phân tích mối quan hệ trên cho các ngành kinh tế Thành phố Đà Nẵng.
  • Đề xuất một số định hướng đầu tư trong tương lai.
Địa chỉ ứng dụng:
  • Ủy ban Nhân dân Thành phố.
  • Sở Kế hoạch và Đầu tư.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn