Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,169

 Lê Văn Huy (2010), ‘’Thiết lập chỉ số hài lòng khách hàng (CSI) trong lĩnh vực ngân hàng: Nghiên cứu thực tiễn tại Thành phố Đà Nẵng‘’, Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ, Mã số B2008-ĐN04-31, tháng 03.
cvs weekly sale shauneutsey.
Chủ nhiệm:  TS. Lê Văn Huy
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Số: B2008-ĐN04-31 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế

Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu của đề tài gồm các vấn đề chủ yếu là:
  • Khảo sát, xây dựng thang đo chất lượng dịch vụ làm định hướng xây dựng chỉ số hài lòng khách hàng.
  • Thiết lập chỉ số hài lòng khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng (cách tiếp cận động).
Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu chất lượng dịch vụ và chỉ số hài lòng khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng – Lấy các ngân hàng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng làm minh hoạ cho quá trình nghiên cứu.
  • Nghiên cứu được thực hiện đối với lĩnh vực dịch vụ, ‘’tiêu thụ’’ dịch vụ tại thời điểm thực hiện dịch vụ đó nên nghiên cứu đã giả định ngoài chất lượng dịch vụ không có các yếu tố khác cấu thành chỉ số hài lòng khách hàng.
  • Nghiên cứu cũng đã giả định yếu tố chất lượng dịch vụ trong hành vi của cá nhân và các cá nhân đại diện cho tổ chức giao dịch tại các ngân hàng là như nhau.
Những đóng góp chủ yếu của đề tài
  • Tổng hợp các lí thuyết về chất lượng dịch vụ, sự hài lòng khách hàng, phương pháp thiết lập chỉ số hài lòng khách hàng.
  • Xây dựng thang đo chất lượng dịch vụ làm cơ sở thiết lập chỉ số hài lòng khách hàng.
  • Thiết lập chỉ số hài lòng khách hàng.
  • Đề xuất cách thức ứng dụng chỉ số hài lòng khách hàng.
Địa chỉ ứng dụng
  • Ngân hàng Nhà nước.
  • Các ngân hàng thương mại, cổ phần.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn