Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 106,959,658

 Towards Reliable Distributed Reconfiguration
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: HUYNH Ngoc Tho, PHUNG KHAC An, SEGARRA Maria Teresa
Nơi đăng: ARM 2011 : 10th Middleware Workshop on Adaptive and Reflective Middleware, ACM, 12-12 december 2011, Lisbon, Portugal, ISBN 978-1-4503-1070-3 (indexed in Scopus); Số: 10;Từ->đến trang: 36-41;Năm: 2011
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In component-based software engineering, reconfiguration often refers to the activity of changing a running software system at the component level. Reconfiguration is widely used for evolving and adapting software systems that can not be shut down for update. However, in distributed systems, supporting reconfiguration is a challenging task since a re- configuration consists of distributed reconfiguration actions that need to be coordinated. Particularly, this task becomes much more challenging in the context of unstable networks where nodes may disconnect frequently, even during recon- figuration. To address this challenge, we propose a platform supporting distributed reconfiguration that embodies a so- lution for managing system states at reconfiguration time. We define (1) different system states regarding reconfigu- ration and (2) ways that the system will act accordingly. When a disconnection is detected during a reconfiguration, the systemmay correct reconfiguration plans to continue the reconfiguration if possible, or recover if the reconfiguration fails.
ABSTRACT
In component-based software engineering, reconfiguration often refers to the activity of changing a running software system at the component level. Reconfiguration is widely used for evolving and adapting software systems that can not be shut down for update. However, in distributed systems, supporting reconfiguration is a challenging task since a re- configuration consists of distributed reconfiguration actions that need to be coordinated. Particularly, this task becomes much more challenging in the context of unstable networks where nodes may disconnect frequently, even during recon- figuration. To address this challenge, we propose a platform supporting distributed reconfiguration that embodies a so- lution for managing system states at reconfiguration time. We define (1) different system states regarding reconfigu- ration and (2) ways that the system will act accordingly. When a disconnection is detected during a reconfiguration, the systemmay correct reconfiguration plans to continue the reconfiguration if possible, or recover if the reconfiguration fails.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn