Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 106,957,038

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Research Challenges for State Transfer in Adaptive Systems. Tác giả: Huynh Ngoc Tho, Duong Thi Mai Nga, and Huynh Cong Phap. Hội thảo Khoa học Quốc gia CITA2019. Số: 1. Trang: 1-7. Năm 2019. (Feb 15 2020 7:03PM)
[2]Bài báo: Towards a State Transfer Model Applied in Adaptive Software Development. Tác giả: Ngoc-Tho Huynh, Anh-Tuan Nguyen, and Cong-Phap Huynh . Hội thảo Khoa học Quốc gia CITA2018. Số: 1. Trang: 1-7. Năm 2018. (Feb 15 2020 7:05PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu, ứng dụng DSM trong phát triển hệ thống phần mềm. Tác giả: Huỳnh Ngọc Thọ
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Hội thảo Công nghệ thông tin và ứng dụng Công nghệ thông tin trong các lĩnh vực. Số: 2. Trang: 49-53. Năm 2013. (Jul 2 2013 6:53PM)
[4]Bài báo: Tối ưu hoá thiết kế mạng nội bộ bằng quy hoạch tuyến tính. Tác giả: Lê Văn Minh, Huỳnh Ngọc Thọ. Hội thảo Công nghệ thông tin và ứng dụng Công nghệ thông tin trong các lĩnh vực. Số: 2. Trang: 53-57. Năm 2013. (Jul 2 2013 6:54PM)
[5]Bài báo: OPTIMIZING LAN TOPOLOGICAL DESIGN WITH LINEAR PROGRAMMING. Tác giả: Lê Văn Minh, Huỳnh Ngọc Thọ . Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 12(73) - Quyển 2. Trang: 52-56. Năm 2013. (Aug 23 2016 8:37PM)
[6]Bài báo: Dynamic Reconfiguration In Group Communication Systems. Tác giả: Huỳnh Ngọc Thọ. Journal of science and technology, university of Danang. Số: 9[58]. Trang: 118-122. Năm 2012. (Oct 15 2012 5:48PM)
[7]Bài báo: Cấu hình động trong các hệ thống truyền thông nhóm. Tác giả: Huỳnh Ngọc Thọ. Hội thảo Công nghệ thông tin và ứng dụng Công nghệ thông tin trong các lĩnh vực
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 1. Trang: 23-28. Năm 2012.
(Jul 2 2013 6:58PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Towards Automatically Generating State Transfer Model Integrated in Adaptive Software Development Process. Authors: Huynh Ngoc-Tho. International Journal of Applied Engineering Research (Q3). No: 15. Pages: 189-196. Year 2020. (Mar 14 2020 4:37PM)
[2]Article: State Transfer Management in Adaptive Software: An Approach from Design to Runtime. Authors: Huynh Ngoc Tho. The 2019 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies. No: 2019. Pages: 181-186. Year 2019. (Apr 5 2019 7:59AM)
[3]Article: An Analysis View of Component-Based Software Architecture Reconfiguration. Authors: Huynh Ngoc Tho. The 2019 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies. No: 2019. Pages: 207-212. Year 2019. (Apr 5 2019 8:01AM)
[4]Article: Building Adaptive Software Architectures with Useful and Available Elements for Adaptation (outstanding paper award) . Authors: Ngoc-Tho Huynh, Maria Teresa Segarra, Antoine Beugnard. 2018 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE). No: 10. Pages: 15-20. Year 2018. (Aug 22 2018 4:11PM)
[5]Presentations: Building Adaptive Software Architecture and Adaptation Mechanisms. Authors: Ngoc-Tho Huynh, Maria-Teresa Segarra, and Antoine Beugnard. Journée nationale de travail de RIMEL du GPL. Pages: 11-14. Year 2016. (Dec 14 2016 7:04PM)
[6]Article: Development Process Based on Variability Modeling for Building Adaptive Software Architectures. Authors: HUYNH Ngoc Tho, SEGARRA Maria Teresa, BEUGNARD Antoine. FedCSIS 2016 : Federated Conference On Computer Science And Information Systems, 11-14 september 2016, Gdansk, Poland, DOI: 10.15439/2016F170F, ISSN 2300-5963 (indexed in ISI, Scopus). No: 36. Pages: 1715-1718. Year 2016. (Oct 21 2016 8:09PM)
[7]Article: Ensuring consistent dynamic adaptation: an approach from design to runtime. Authors: HUYNH Ngoc Tho, SEGARRA Maria Teresa, BEUGNARD Antoine. The 13th ACS/IEEE International Conference on Computer Systems and Applications (AICCSA) (indexed in Scopus, ISI). No: 13. Pages: accepted (rate: 26%). Year 2016. (Aug 18 2016 5:50PM)
[8]Article: Reconfiguration d'architecture logicielle : la nature des communications entre composants. Authors: HUYNH Ngoc Tho, SEGARRA Maria Teresa, BEUGNARD Antoine. CIEL 2015 : 4ème Conférence en IngénieriE du Logiciel, 09-12 juin 2015, Bordeaux, France, 2015. No: 4. Pages: 1-5. Year 2015. (Aug 18 2016 5:45PM)
[9]Presentations: Processus pour le développement des systèmes adaptatives. Authors: HUYNH Ngoc Tho. Journée des Doctorants 2014, Diapason, Rennes. Year 2014. (Aug 18 2016 5:42PM)
[10]Article: Towards Reliable Distributed Reconfiguration. Authors: HUYNH Ngoc Tho, PHUNG KHAC An, SEGARRA Maria Teresa. ARM 2011 : 10th Middleware Workshop on Adaptive and Reflective Middleware, ACM, 12-12 december 2011, Lisbon, Portugal, ISBN 978-1-4503-1070-3 (indexed in Scopus). No: 10. Pages: 36-41. Year 2011. (Aug 18 2016 5:39PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn