Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 106,958,476

 Processus pour le développement des systèmes adaptatives
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: HUYNH Ngoc Tho
Nơi đăng: Journée des Doctorants 2014, Diapason, Rennes; Số: 2014;Từ->đến trang: 5;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
L’objectif de ma thèse est de proposer un processus de développement pour construire des systèmes adaptatifs. Afin de développer un système adaptatif c’est la capacité de corriger ou changer automatiquement ses activités, ses composants...), on a besoin d’identifier des points de variation et leurs variantes. Des travaux principaux de ma thèse est de modéliser ces points de variations et de donner des mécanismes de variabilité pour changer entre des
variantes à l’exécution.

ABSTRACT
L’objectif de ma thèse est de proposer un processus de développement pour construire des systèmes adaptatifs. Afin de développer un système adaptatif c’est la capacité de corriger ou changer automatiquement ses activités, ses composants...), on a besoin d’identifier des points de variation et leurs variantes. Des travaux principaux de ma thèse est de modéliser ces points de variations et de donner des mécanismes de variabilité pour changer entre des
variantes à l’exécution.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn