Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 106,959,160

 An Analysis View of Component-Based Software Architecture Reconfiguration
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huynh Ngoc Tho
Nơi đăng: The 2019 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies; Số: 2019;Từ->đến trang: 207-212;Năm: 2019
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Dynamically reconfigurable software is a class of
software which is able to dynamically modify at run-time its own
internal structure and hence its behavior in response to changes
in its operating environment. Many existing approaches propose
reconfiguration mechanism to identify the moment when realizing
reconfiguration actions based on the concept of “transaction”.
However, the replacement of components by another ones at
runtime remains a complex task since in addition to the validity
of the new version, it must preserve the correct completion of
ongoing activities. In order to provide a comprehensive view
of component-based architecture reconfiguration, in this paper
we provide an analysis of the state of the art and attempt to
generalize software architecture reconfiguration issue towards
a design solution for developing dynamically reconfigurable
software architectures
ABSTRACT
Dynamically reconfigurable software is a class of
software which is able to dynamically modify at run-time its own
internal structure and hence its behavior in response to changes
in its operating environment. Many existing approaches propose
reconfiguration mechanism to identify the moment when realizing
reconfiguration actions based on the concept of “transaction”.
However, the replacement of components by another ones at
runtime remains a complex task since in addition to the validity
of the new version, it must preserve the correct completion of
ongoing activities. In order to provide a comprehensive view
of component-based architecture reconfiguration, in this paper
we provide an analysis of the state of the art and attempt to
generalize software architecture reconfiguration issue towards
a design solution for developing dynamically reconfigurable
software architectures
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn