Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 106,956,839

 NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI TRẠNG THÁI ÁP DỤNG TRONG QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM THÍCH NGHI
Chủ nhiệm:  Huỳnh Ngọc Thọ; Thành viên:  
Số: B2018-ĐN07-03 ; Năm hoàn thành: 2020; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Nghiệm thu tháng 9/2020


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn