Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,598,052

 Đổi mới hệ tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý quỹ ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lâm Chí Dũng, Phan Quảng Thống
Nơi đăng: Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: 157 (7/2015);Từ->đến trang: 16-19;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn