Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lý thuyết Tài chính _ Tiền tệ
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Cao học
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Đại học Đà Nẵng
[2]Quản trị ngân hàng thương mại
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2006 Cao học
marriage affairs open i want an affair
 Đại học Đà Nẵng
[3]Quản trị Ngân hàng thương mại
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Đại học
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 TRường Đại học KInh tế - Đại học Đà Nẵng
[4]Chuyên đề Thuế
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2000 Đại học  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[5]Tài chính Doanh nghiệp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1999 Đại học
marriage affairs open i want an affair
 Đại học Duy Tân
[6]Lý thuyết Tài chính _ tiền tệ
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1998 Đại học  Trường Đại học Kinh tế _ Đại học Đà Nẵng
[7]Kế toán ngân hàng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1998 Đại học  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[8]Nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1998 Đại học
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường Đại học Kinh tế _ Đạ học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn