Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đánh giá cơ chế phân cấp trong quản trị các Ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả: Lâm Chí Dũng, Hồ Hữu Tiến, Nguyễn Ngọc Anh. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia "Hệ thóng tài chính - ngân hàng với sự phát triển kinh tế - xã hội miền Trung - Tây Nguyên trong bối cảnh cách mạng công nghệ" DCFB 2020. Số: 7. Trang: 10-20. Năm 2020. (Aug 12 2020 8:56PM)
[2]Bài báo: Đặc trưng và những nhân tố ảnh hưởng đến thu ngân sách địa phương - Trường hợp các tỉnh Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Tác giả: Lâm Chí Dũng. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia "Hệ thóng tài chính - ngân hàng với sự phát triển kinh tế - xã hội miền Trung - Tây Nguyên trong bối cảnh cách mạng công nghệ" DCFB 2020. Số: 7. Trang: 309-319. Năm 2020. (Aug 12 2020 9:01PM)
[3]Bài báo: Tác động của cấu trúc sở hữu đến khả năng sinh lời của các Ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả: Lâm Chí Dũng, Võ Hoàng Diễm Trinh. Tạp chí Ngân hàng. Số: 6 tháng 3/2020. Trang: 19 - 26. Năm 2020. (Jun 5 2020 3:43PM)
[4]Bài báo: Sự phát triển của thị trường chứng khoán và tăng trưởng đầu tư của Doanh nghiệp Việt nam. Tác giả: Lâm Chí Dũng, Nguyễn Trần Thuần. Tạp Chí Khoa học Kinh tế. Số: 7 (02). Trang: 01-08. Năm 2019. (Jun 28 2019 10:08PM)
[5]Bài báo: Tác động của phát triển hệ thống tài chính đến đầu tư của các Doanh nghiệp Việt nam. Tác giả: Lâm Chí Dũng, Nguyễn Trần Thuần. Tạp Chí Khoa học Kinh tế. Số: 7 (01). Trang: 01-08. Năm 2019. (Apr 5 2019 4:55PM)
[6]Tham luận: Các rào cản trong tiếp cận tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh khu vực nông nghiêp - nông thôn. Tác giả: Lâm Chí Dũng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Thực trạng hệ thống Tài chính - tiền tệ và những tác động đến sự phát triển của Doanh nghiệp Việt Nam" (thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước KX.01/16-20. Trang: 51-57. Năm 2018. (Dec 19 2018 10:39PM)
[7]Bài báo: Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý quỹ ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước. Tác giả: Lâm Chí Dũng và Phan Quảng Thống. Tạp chí Tài chính. Số: tháng 06/2017 (659). Trang: 1-3. Năm 2017. (Sep 5 2017 2:52PM)
[8]Bài báo: Những hàm ý về điều tiết vĩ mô từ khủng hoảng tài chính 2007 - 2008 và khủng hoảng nợ công đối với sự ổn định của hệ thống tài chính Việt Nam. Tác giả: Lâm Chí Dũng. Tạp Chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên. Số: 152 (07/2). Trang: 83-90. Năm 2016. (Sep 6 2016 10:00AM)
[9]Bài báo: Đổi mới hệ tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý quỹ ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước. Tác giả: Lâm Chí Dũng, Phan Quảng Thống. Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 157 (7/2015). Trang: 16-19. Năm 2015.
(Aug 2 2015 3:18PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiền tiết kiệm của các khách hàng cá nhân tại Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lâm Chí Dũng, Trần Hoàng Tiến. Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên. Số: 6, 2015. Trang: 173-180. Năm 2015. (Jun 30 2015 4:46PM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu tác động của thu nhập từ các hoạt động phi tín dụng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả: Lâm Chí Dũng và cộng sự. Tạp chí Phát triển kinh tế. Số: 6/2015. Trang: 23 - 39. Năm 2015. (Jun 30 2015 5:24PM)
[12]Bài báo: Điều tiết, giải điều tiết, tái điều tiết đối với hệ thống ngân hàng - một góc nhìn đối chiếu và hàm ý chính sách. Tác giả: Lâm Chí Dũng. Tạp chí Khoa học công nghệ. Số: 4 (89)/2015. Trang: 102 -107. Năm 2015. (Jun 30 2015 4:35PM)
[13]Bài báo: Đánh giá hiệu suất và chất lượng dịch vụ hành chính công (trong hoạt động quản lý quỹ NSNN của KBNN). Tác giả: Lâm Chí Dũng và Phan Quảng Thống. Tạp Chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia. Số: 160 (10/2015). Trang: 15-17. Năm 2015. (Nov 10 2015 9:45AM)
[14]Bài báo: Đánh giá tác động của lãi suất và chính sách lãi suất đối với Ngân hàng thương mại. Tác giả: Lâm Chí Dũng, Nguyễn Hòa Nhân
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học & công nghệ. Số: 65/2013. Trang: 25-30. Năm 2013. (Jul 11 2013 12:11PM)
[15]Bài báo: Mô hình SERVPERF trong đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng đối với khách hàng cá nhân - Trường hợp ứng dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Ngũ Hành Sơn. Tác giả: Lâm Chí Dũng & Mai Thị Thanh Chung. Tạp Chí Khoa học Kinh tế. Số: 1/2013. Trang: 75-85. Năm 2013. (May 22 2013 10:16AM)
[16]Bài báo: Nhận thức đúng về thị trường OTC và một số khuyến nghị đối với thị trường OTC Việt Nam. Tác giả: Lâm Chí Dũng. Tạp chí Khoa học công nghệ. Số: 44. Trang: 169 - 176. Năm 2011. (Jun 18 2011 9:39AM)
[17]Bài báo: Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung sau 4 năm - nhận diện những xu hướng chủ yếu. Tác giả: Lâm Chí Dũng. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: 92. Trang: 78-82. Năm 2009. (May 19 2011 6:31PM)
[18]Tham luận: Khắc phục các lực cản trong liên kết kinh tế Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Tác giả: Lâm Chí Dũng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Bộ. Trang: 45-53. Năm 2009. (May 19 2011 5:56PM)
[19]Bài báo: Hàm cầu tiền của Milton Friedman với chi phí giao dịch, khả năng sinh lời của tài sản thực và phần bù rủi ro. Tác giả: Lâm Chí Dũng. Tạp chí khoa học công nghệ. Số: 30. Trang: 110 - 115. Năm 2009. (May 19 2011 5:59PM)
[20]Tham luận: Liên kết kinh tế miền Trung - Các giải pháp ưu tiên ở tầm vĩ mô. Tác giả: Lâm Chí Dũng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Bộ. Trang: 139-145. Năm 2009. (May 19 2011 6:10PM)
[21]Bài báo: Sử dụng mô hình KMV - Merton lượng hóa mối quan hệ giữa bảo đảm tài sản, tỷ lệ phân bổ vốn vay với rủi ro tín dụng. Tác giả: Lâm Chí Dũng, Phan Đình Anh. Tạp chí khoa học công nghệ. Số: 31. Trang: 130-135. Năm 2009. (Dec 31 2010 9:54AM)
[22]Bài báo: Cơ chế tác động và hạn chế nội tại của các công cụ tài chính công đối với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Tác giả: Lâm Chí Dũng. Tạp chí khoa học công nghệ. Số: 21. Trang: 80-84. Năm 2007. (May 19 2011 8:40PM)
[23]Tham luận: Cải thiện cơ hội tiếp cận dịch vụ tín dụng của các chủ thể kinh tế nông thôn miền Trung. Tác giả: Lâm Chí Dũng. Kỷ yếu Hội nghị khoa học. Năm 2006. (May 19 2011 8:30PM)
[24]Bài báo: Mô hình bội số tiền gửi với các điều kiện gần thực tế hơn. Tác giả: Lâm Chí Dũng. Tạp chí Kinh tế phát triển. Số: 109. Trang: 26-28. Năm 2006. (May 19 2011 8:37PM)
[25]Bài báo: Tăng cường mức độ tham gia thị trường chứng khoán của thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lâm Chí Dũng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Năm 2005. (May 19 2011 8:31PM)
[26]Bài báo: Triển vọng và lộ trình tham gia thị trường chứng khoán của thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lâm Chí Dũng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Tài chính. Số: 492. Trang: 40-43. Năm 2005. (May 19 2011 8:33PM)
[27]Bài báo: Tín dụng phi chính thức ở nông thôn miền Trung qua một cuộc khảo sát - nhận định và giải pháp. Tác giả: Lâm Chí Dũng. Tạp chí Khoa học công nghệ. Số: 11. Trang: 17-22. Năm 2005. (Dec 31 2010 9:54AM)
[28]Tham luận: Phát triển thị trường tài chính Việt Nam: Quan điểm cơ bản và nhận diện những vấn đề chủ yếu. Tác giả: Lâm Chí Dũng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học. Năm 2004. (May 19 2011 8:35PM)
[29]Bài báo: Chuyển dịch cơ cấu ngành nghề hộ nông thôn miền Trung. Tác giả: Lâm Chí Dũng. Tạp chí Kinh tế và dự báo. Số: 62. Trang: 54-57. Năm 2004. (May 19 2011 6:14PM)
[30]Tham luận: Mấy ý kiến góp phần phát triển nhanh và bền vững thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lâm Chí Dũng, Võ Xuân Tiến
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội nghị khoa học. Năm 2004. (May 19 2011 8:27PM)
[31]Bài báo: Các khái niệm tiền chuyển khoản và tiền điện tử nên được hiểu như thế nào. Tác giả: Lâm Chí Dũng. Tạp chí Khoa học công nghệ. Số: 2000. Năm 2000. (May 19 2011 6:19PM)
[32]Bài báo: Biện pháp tài chính thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn miền Trung. Tác giả: Lâm Chí Dũng. Tạp chí Kinh tế phát triển. Số: 39. Trang: 14-17. Năm 2000. (May 19 2011 6:25PM)
[33]Bài báo: Chính sách tài trợ ưu đãi cho khu vực nông thôn Miền Trung. Tác giả: Lâm Chí Dũng. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: 39. Trang: 56-58. Năm 2000. (May 19 2011 6:27PM)
[34]Tham luận: Giải pháp tạo lập và cung ứng nguồn lực tài chính cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn. Tác giả: Lâm Chí Dũng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Bộ. Trang: 162-168. Năm 1999. (May 19 2011 6:29PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Stock liquidity and capital structure: International evidence. Authors: Tung Lam Dang, Hai Ly Ho, Chi Dzung Lam, Thanh Thao Tran, Xuan Vinh Vo. Cogent-Econonomics & Finance. No: 7. Pages: 1-20. Year 2019. (Jun 28 2019 9:58PM)
[2]Presentations: A more detailed insight on diversification and bank performance: Evidence from Vietnam. Authors: Lâm Chí Dũng, Mai Thị Thanh Chung, Vương bảo Bảo. Kỷ yêu Hội thảo quốc tế ICOAF. Pages: 15-17. Year 2018. (Oct 10 2018 9:35AM)
[3]Presentations: Reinforcing the role of banks in socio-economic development of central region. Authors: Lâm Chí Dũng, Nguyễn Hoài Nhân, Nguyễn Ngọc Anh. Proceedings of International Conference on "Socio - economic strategies for Central Vietnam at the dawn of the Twenty - first century”. Pages: 34-40. Year 2000. (May 19 2011 6:21PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn