Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp Thành phố: Giải pháp phát triển công nghiệp hổ trợ tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 đến 2015. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn. Thành viên: PGS.TS.Lâm Chí Dũng và...... Mã số: Cấp TP. Năm: 2013. (May 24 2012 11:20AM)
[2] Đề tài cấp Thành phố: Chương trình nghiên cứu khoa học 05 của Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: GS.TS. Trương Bá Thanh. Thành viên: Lâm Chí Dũng và..... Mã số: Cấp Thành phố. Năm: 2013. (May 19 2011 5:13PM)
[3] Đề tài cấp Thành phố: Phát triển bền vững Hợp tác xã tại Tỉnh Thừa Thiên - Huế. Chủ nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Trường Sơn. Thành viên: Lâm Chí Dũng và ..... Mã số: 02/2011. Năm: 2012. (Jun 12 2011 3:33PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Giải pháp nhằm phát triển Đà Nẵng thành trung tâm của thị trường chứng khoán ở miền Trung. Chủ nhiệm: Lâm Chí Dũng. Mã số: B2008-DN04-32. Năm: 2010. (Dec 31 2010 9:53AM)
[5] Đề tài cấp Thành phố: Dự báo tác động của việc gia nhập WTO đến cấu trúc kinh tế của Thành phố Đà Nẵng; . Chủ nhiệm: GS.TS. Trương Bá Thanh. Thành viên: Lâm Chí Dũng và..... Mã số: Cấp Thành phố. Năm: 2008. (May 19 2011 5:10PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Giải pháp tài chính thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn miền Trung. Chủ nhiệm: Lâm Chí Dũng. Mã số: B2003-14-24. Năm: 2005. (Dec 31 2010 9:53AM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Tiếp cận hệ thống quản trị Ngân hàng thương mại như là quản trị một doanh nghiệp đặc thù. Chủ nhiệm: Lâm Chí Dũng. Mã số: B2000-14-28. Năm: 2001. (Dec 31 2010 9:53AM)
[8] Đề tài cấp Bộ: Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng thương mại Việt Nam. Chủ nhiệm: Lâm Chí Dũng. Mã số: B99-14-25. Năm: 2001. (Sep 15 2016 3:36PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn