Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,098,895

 Tác động của phát triển hệ thống tài chính đến đầu tư của các Doanh nghiệp Việt nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lâm Chí Dũng, Nguyễn Trần Thuần
Nơi đăng: Tạp Chí Khoa học Kinh tế; Số: 7 (01);Từ->đến trang: 01-08;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này khảo sát tác động của sự phát triển hệ thống tài chính đến đầu tư dài hạn của các doanh nghiệp Việt Nam. Trên cơ sở nghiên cứu dữ liệu 569 doanh nghiệp Việt Nam niêm yết trên hai sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội giai đoạn 2000-2015, nhóm tác giả rút ra được hai kết luận chính. Thứ nhất, sự phát triển của hệ thống tài chính quốc gia có tác động tích cực, thúc đẩy tăng trưởng đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam được điều tra. Thứ hai, khi kiểm soát các yếu tố tương tác giữa chỉ số phát triển hệ thống tài chính với dòng tiền và nợ của doanh nghiệp, kết quả nghiên cứu cho thấy sự phát triển của hệ thống tài chính có thể tác động đến đầu tư của các doanh nghiệp thông qua gia tăng cơ hội cho các doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng các nguồn vốn bên ngoài, giảm phụ thuộc vào các nguồn vốn nội bộ để tài trợ nhu cầu đầu tư của mình.
ABSTRACT
This paper investigates whether and how financial development affects firm investment in Vietnam. Using a dataset of 569 Vietnamese firms from 2000 to 2015, the authors document two key findings. First, financial development is positively associated with the firm investment. Second, when adding interaction terms between firm-level characteristics (cashflow, debt) and financial development indicators, the results suggest that the financial system is more developed, the firms take more great opportunities to access external funds for investment, reducre their dependence on internal sources of funding.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn