Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,621

 Chương trình nghiên cứu khoa học 05 của Thành phố Đà Nẵng
manufacturer coupons for prescription drugs modelosguayaquil.com viagra online coupon
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  GS.TS. Trương Bá Thanh
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  Lâm Chí Dũng và....
Số: Cấp Thành phố ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Kinh tế© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn