Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,111,749

  

CONFERENCE  ACCEPTANCE & PRESENTATIONS

+ The FMA European Conference. Kristiansand, Norway (Jun. 2018).

+ The Asian Finance Association Annual Meeting (AsianFA). Tokyo, Japan (Jun. 2018).

+ The Annual Meeting of Financial Management Association International (FMA). San Diego, California, USA (Oct. 2018).

+ The Annual Meeting of Financial Management Association International (FMA). Boston, Massachusetts, USA (Oct. 2017).

+ The Annual Meeting of European Financial Management Association (EFMA). Athens, Greece (Jun. 2017).

+ The Annual Meeting of the Corporate Finance Research Group (FIRN). Adelaide, Australia (Jun. 2017).

+ The Asian Finance Association Annual Meeting (AsianFA). Seoul, South Korea (Jul. 2017).

+ Conference on Financial Markets and Corporate Governance (FMCG). Wellington, New Zealand (Apr. 2017).

+ The Vietnam International Conference in Finance (VICIF). Vietnam (Jun. 2016, 2017).

+ MIT Asia Conference in Accounting. Chengdu, China (Jul. 2014).

+ The Australasian Finance and Banking Conference (AFBC). Sydney, Australia (Dec. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).

 

WORKING PAPERS

+ Dang, T.L., Dang, V.A., Moshirian, F., Nguyen, H.G., Zhang, B. (2018). “Media coverage and corporate leverage adjustments”.

+ Dang, T.L., Dang, M., Nguyen, H.G., Phan, H.L. (2018). “Media coverage and stock price synchronicity”.

+ Dang, T.L., Nguyen, M. (2018). "Financial media and stock liquidity".

+ Dang, T.L., Pham, T.P. (2017). “Stock price synchronicity and liquidity around the world”.

 

WORK IN PROGRESS

+ "Political uncertainty, cost of capital and liquidity commonality", with Nguyen, M., Luong, H.L., Nguyen, H.G.

 

GRANTS, AWARDS AND HONOURS

+ Research Grant from Vietnam National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED), 2017-2019.

+ Research Grant from the Ministry of Education and Training, Vietnam (KT-04), 2016-2018.

+ Research Grant from Science and Technology Fund, The University of Danang, 2015.

+ Research Grant from VN-UK Institute for Research and Executive Education, 2016.

+ Postdoctoral Scholarship from Institute of Global Finance, UNSW Business School, The University of New South Wales, 2013-2014.

 

TEACHING EXPERIENCE

+ Postgraduate: 

            - Ph.D. Courses: Research Methods in Finance and Banking.

            - Master Courses: Portfolio Management.

+ Undergraduate:  Investments; Derivatives.


PROFESSIONAL ACTIVITIES

Ad hoc referee

+ Journal of Financial Markets, Pacific-Basin Finance Journal, Corporate Governance: An International Review, International Review of Financial Analysis, Journal of Business Research, Research in International Business and Finance.

 Program committee 

+ Vietnam International Conference in Finance (VICIF).

+ International Conference on Accounting and Finance (ICOAF).

Member

+ Vietnam Finance Association International (VFAI).

+ Financial Management Association International (FMA).

Professional network

+ Institute of Global Finance (IGF).

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn